رابطهء انگیزشِ پیشرفت با سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سن با سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. به این منظور 430 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران انتخاب و مطالعه شدند. این نمونه به صورت تصادفی از مناطق مختلف نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. در بخش سبک رهبری از پرسشنامه توصیف رفتار رهبر استفاده شد. در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه سبک رهبری 76/0 که برای سبک رابطه مداری 62/0 و برای سبک وظیفه مداری 67/0 محاسبه شده است. برای سنجش انگیزش پیشرفت نیز از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس، استفاده شد. در این پژوهش نیز برای سنجش روایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آلفای محاسبه شده 74/0 است که نشان دهنده روایی بالای ابزار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری رگرسیونِ چند گانه استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از وجود رابطه(منفی) انگیزش پیشرفت و سبک رهبری است. ضرایب رگرسیونی منفی در هر دو معادله رگرسیونی با متغیرهای رابطه مداری و وظیفه مداری سبکِ رهبری، نشان دهنده همبستگی معکوس بین انگیزش پیشرفت و سبک رهبری است و با افزایش انگیزش پیشرفت، ابعاد وظیفه‌مداری و رابطه مداری مدیران کاهش می‌یابد. لذا می‌توان اذعان داشت، با افزایش انگیزشِ پیشرفت، سبک رهبری به سمتی گرایش پیدا می‌کند که تأکید کمتری بر رابطه‌مداری و وظیفه‌مداری دارد و به سمت سبک رهبری تفویضِ اختیار متمایل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achievement motivation and leadership style among Tehran elementary schools' principals

نویسنده [English]

  • J. Poorkareemee
چکیده [English]

To determine the relationship between achievement motivation and leadership style, a random sample of 430 elementary school principals in Tehran was selected, 37.9 % of which were women. Two measures were used to assess leadership style (with reliability of 0.76) and achievement motivation (with reliability of 0.74). The analysis of the collected data showed a negative correlation between the two constructs. Thus, it seems that with the increase in motivation, the principals become less task and relation oriented, where as with the increase in motivation they tend to gravitate towards delegating their responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • leadership style
  • elementary principals