تأثیر آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی زوج‌های شهر یزد

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی زوج‌ها بود. نمونه این پژوهش، 30 زوج از زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهریزد درسال 1386 بوده که به صورت نمونه‌گیری تصادفی در دوگروه آزمایش(15 زوج) وکنترل (15 زوج) جایگزین شده‌اند. متغیروابسته در این پژوهش میزان بخشودگی زوج‌ها بود که با پرسشنامه بخشودگی اینرایت و همکاران (2000) ارزیابی شد. متغیرمستقل،آموزش بخشودگی بود که در هفت جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. فرضیه پژوهش این بود که آموزش بخشودگی برمیزان بخشودگی زوج‌ها و ابعاد آن(عاطفی، رفتاری، شناختی) مؤثر است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش بخشودگی، میزان بخشودگی زوج‌ها را افزایش می‌دهد (18/25=F ، 01/0< P) و همچنین آموزش بخشودگی برابعاد عاطفی (65/5=F ، 05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning to forgive and the extent of forgiving among Yazdee couples

نویسندگان [English]

  • E. Afkhamee
  • F. Bahraamee
چکیده [English]

A sample of 30 couples who were clients at different counseling centers in Yazd were randomly assigned to two groups of experimental and control. Both groups' forgiveness was initially measured using Enrite's questionnaire. The experimental group attended a seven week long course on forgiving. The effect of the course was assessed by comparing the two groups' forgiveness after the course. Results showed that the experimental group improved significantly in all three dimensions of forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • learning to forgive
  • married couples