پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در پژوهش حاضرT نقش سبک­های دلبستگی در پیش­بینی سبک­های مقابله­ای و ابرازوجود بررسی شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری، دانشجویان دانشگاه­های  کاشان در سال تحصیلی 90-91 بودند که از این تعداد، 400 نفر با شیوة نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از سه پرسشنامة سبک­های دلبستگی هازن و شاور(AAI)، مقیاس سبک­های مقابله­ا­ی اندلر و پارکر(CISS) و ابرازوجود گمبریل-ریچی(AI)؛ و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که سبک­های دلبستگی؛ سبک مقابله­ای مسئله­مدار، سبک مقابله­ای اجتناب­مدار، و ابرازوجود را به صورت مثبت پیش­بینی می­کنند. همچنین، سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی، سبک مقابله­ای هیجان­مدار را به­صورت مثبت؛ و سبک مقابله­ای مسئله­مدار و ابراز وجود را به­صورت منفی پیش­بینی می­کند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در دختران و پسران نیز بیانگر آن است که تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر در پیش­بینی سبک­های مقابله­ای و ابرازوجود توسط سبک­های دلبستگی معنادار می­باشد. نتایج این پژوهش همسو با یافته­های پژوهش­های پیشین، نشان دهندة آن است که سبک­های دلبستگی، سبک­های مقابله­ای ­و ابراز وجود را به­صورت معنادار پیش­بینی می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction OF Coping styles & Assertiveness Based on Attachment Stylesamong Male vs. Female in Kashan University Students

نویسندگان [English]

  • zakeh najarian
  • fariborz sedighi arfaei
  • mohammad reza tamannaiifar
چکیده [English]

In the present research was to examine the role of attachment styles to predict coping styles & assertiveness. In doing so, adescriptive-correlation research method was adopted. The statistical population involved students of Kashan University studying in academic year of 2011-2012. From among them, a number of 400 students were selected using stratified sampling method. To collect data, 3 questionnaires including Hazen & Shaver's Adult Attachment Interview(AAI), Endler & Parker's Coping Inventory for Stressful Situations(CLSS) & Gambrill & Richey's Assertiveness Interview(AI) were utilized. To do data analysis, Pearson's Correlation Coefficient Test & simple linear Regression, statistical methods were adopted in this study. The results of regression analysis showed that attachment styles can positively predict problem-focused coping style, avoidant coping style & assertiveness. Also  avoidant insecure attachment style positively predicted emotion-focused coping style and negatively predicted problem- focused coping style & assertiveness. Results of regression analysis from male & female students showed that, in predicting coping styles and  assertiveness performed by attachment styles there was a meaningful difference between boys & girls. Being congruent with those of other studies, our results represented the point that attachment styles meaningfully predicted coping styles & assertiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • insecure attachment style
  • secure attachment style
  • problem-focused coping style
  • emotion-focused coping style
  • Assertiveness
  • Students
بشارت،محمدعلی و شالچی، محمدعلی(1386). سبک­های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. فصلنامه روان­شناسان ایرانی، 3(11) 235-225.

بشارت، محمدعلی(1386). شخصیت و سبک­های مقابله با اضطراب، فصلنامه علمی پژوهشی روان­شناسیدانشگاه تبریز،2(7)، 49-25.

بیرامی، منصور و همکاران(1391). مقایسه شادکامی و اشتیاق برای برقراری ارتباط در سبک های دلبستگی دانشجویان، مجله علوم رفتاری، 6(2)، 109-105.

پیری، لیلا و شهرآرای، مهرناز(1384). بررسی رابطه میان سبک­های هویت، ابرازوجود و سبک­های مقابله، فصلنامه مطالعات روان­شناختی،1(2)،54-39.

پیوسته­گر، مهرانگیز و بشارت، محمدعلی و پژوهی­نیا، شیما و سیفی، محمدیاسین(1391). تبیین آسیب­پذیری­های روانی بر اساس سبک­های دلبستگی در دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی تهران، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13(47)، 38-29.

رحیمیان بوگر، اسحق و شاره، حسین وحبیبی عسگرآباد، مجتبی و بشارت، محمدعلی(1386). بررسی تأثیر شیوه­های جرئت­ورزی بر سازگاری اجتماعی، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 6(23)، 54-29.

عمیدنیا، الهام و نیسی، عبدالکاظم و سودانی، منصور(1389). ابرازوجود و میزان سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دختر، فصلنامه اندیشه و رفتار،  3(17)، 46-37.

قاسم بروجردی، فاطمه و سهرابی، فرامرز و برجعلی، احمد(1390). بررسی رابطه تعاملی سبک­های دلبستگی، سبک­های مقابله­ای و رفتاردرمانی در نوجوانان، یافته­های نو در روان­شناسی، 7(21)، 100-85.

مظاهری، محمدعلی(1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش­وری ازدواج، مجله روان­شناسی، 4، 318-286.

هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام(1392). مدل­یابی علی تاب­­آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله­ای و تنظیم شناختی هیجانات، مطالعات روان­شناختی،9(1) 37-9.

Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44,709–716.

Alberti,R. and Emmons, M. (1986). Your perfect Right: a Guide for assertive living(4th edition). Impact, sanluis Obispo,California.

Amani  hafshejani, Z. Fatehizade, & Yousefi,Z. )2013(. The multiple relations between attachment styles and big five personality traits with assertiveness in a sample of Iranian girl. Journal of Education Research and Behavioral Sciences. Vol. 2(10), pp. 161-166, October.

Aslan, Sevda. (2013). Separation-Individuation and Assertiveness in Late Adolescents. Romanian Journal of Applied Psychology. Vol. 15, No. 1, 27-32.

Atkinson et. al.(1987). Dictionary of psychology. Goy saab. India

Bartholomew, K. , & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults. A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226−244.

Bowlby,j.(1980). Attachment and loss: Sadness anddepression. New York: Basic Books.

Endler, N. D. , & Parker, J. D. A. (1990). Multi dimensional assessment of coping: A critical evaluation. journal of personality and social psychology, 54, 466-475.

Feeney,B. C. , & Kirkpatrick, L. A. (1996). Effectsof adult attachment and presence of romanticpartners on physiological responses.  Journal ofpersonality and social psychology,56,267-283.

Fuendling,J. M.(1998). Affect regulation as astylistic process within adult attachment.  Journalofsocial and personal Relationships,15,291-322.

Ghobari Bonab. , B. , Haddadikoohsar, A. A. (2011). Relationship Among Quality Of Attachment, Hostility And Interpersonal Sensitivity In College Students. Social Behav. Sci. , 30: 192-196.

Greenberger,E & Mclaughlin,C.(1998). Attachment, Coping and Explanatory Style in Late Adolescence. Journal of youth and Adolescence. Vol. 27,121-138.

Güven , Mehmet. (2010);  An analysis of the vocational education undergraduate students’ levels of assertiveness and problem-solving skills; Procedia Social and Behavioral Sciences;vol. 2. pp:064–2070.

Hazan,c. ,&Shaver,p. R. (1987). Romantic Love Conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52,511-524.

Hogan, R. , & Hogan, J. (2002). The Hogan Personality Inventory. In B. De Raad& M. Perugini(Eds. ), Big Five assessment. Ashland, OH: Hogrefe& Huber. pp. 329–346

Jakubowski,p. (1973). Facilitating the  Growth of women through Assertive training. Counseling psychologist. Vol. 4,75-86.

Kronenberg, P. M. ;Van Dam,M. ;Van Ijzendoorn,M. H,; & Mooijart, A. (1997). Dynamics of behavior in Strange Situation: a structural equation approach. British Journal of  psychology, 88, 311-332.

Kobak,R. R. , & Sceery, A. (1988). Attachment inlate adolescence: Working models, after regulationand representations of self and others. Child Development,59,135-146.

Lazarus, A. A. (1973). On assertive behavior: A brief note. Behavior Therapy, 4, 697-699.

Lopez,F. G. ,Mauricio,A. M. ,Gormley,B. ,Simko, T. ,& Berger, E. (2001). Adult attachment orientations and college student distress: The mediating role of problem coping style. Journal of counseling & Development, 79,459-464.

Longe, A. J. , & Jakubowski, P. (1976). The Assertive Option: Your Right and Responsibilities. Champaign, Illinois: Research Press.

mikulincer,M. ,& Florian, V. (1998). The relationship between adult attachment style and emotional and cognitive reactions to stressful events. In J. A. Simpson & W. S. Rholes(Eds),Attachment theory and close relationships. New york:Guilford press. pp. 46-76.

Mikulincer, M. , Florian, V. , & Tolmacz, R.(1990). Attachment styles and fear of personaldeath : A case study of affect regulation.  Journalof personality and social psychology,58,273-280.

Mikulincer,M. ,& Florian, v. (2001). Attachmentstyle and affect regulation: implications for copingwith stress and mental health. In G. J. O. FletcherM. S. Clark(Eds. ), Blackwell handbook of socialpsychology: Interpersonal processesOxford: Blackwell. pp. 537-557.

Mikulincer,M. ,& Nachshon, o.(1991). Attachmentstyles and patterns of self-disclosure. Journal ofpersonality and social psychology, 61,321-331.

Milulincer, M. ; & shaver, P. (2005). Attachment theory and research: Resurrection of the psychodynamic approach to personality. Journal of research in personality,39,33-45.

 Noftle,E. , & Shaver, P. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality,40, 179–208.

Ouwens, M. A. A. , Van Erp, E. , Bekker, M. H. J. (2011). Attachment styles, coping and emotional eating. Journal of Appetite, 57, 535-552.

Pitromonaco,p. R. ;& Barrett, L. F. (2000a). The internal working models concepts. Review Of General Psychology. 175. 155,4.

Reber,A(1985). Dictionary of psychology Roshd.

Sally I, Maximo. , Hylene S,Tayaban. , Grace B, Cacdac. ,Myki Jen A, Cacanindin. ,  Robert John S, Pugat. , Melvin F, River. , Melowin C,Lingbawan.(2011). ” Parents’ Communication Styles and Their Influence on the Adolescents’ Attachment, Intimacy and Achievement Motivation” . International Journal of Behavioral Science,Vol.  6, No. 1, 60-74.

Shaver, P. R. , & Brennan, K. A. (1992). Attachment style and the big Wve personality traits: Their connection with romantic relationship outcomes. Personality and Social Psychology Bulletin, 18,536–545

Shaver, P. R. ,Collins, N. ,& Clark,c. L.(1996). Attachment styles and internal working models ofself and relationship patterns. In G. J. O. FletcherJ. Fitness(Eds. ), Knowledge structures in closerelationships: A social psychological approachMahwah,NJ:Erlbaum. pp. 25-61.

Sheridan, C. L. , & Radmacher, S. A. (1992). Health Psychology: Challenging the Biomedical Model. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Simpson,J. A. ,& Rholes, w. s. (1994). Stress and secure base relationships in adulthood. In K Bartholomew & D. Perlman(Eds. ),  Attachmentprocesses in adulthood: Advances in personal relationships London: lessica kingsley, vol. 5,pp. 27-52.

Simpson, J. A. , Rholes, W. S. , & Nelligan, J. S. (1992). Support-seeking and support-giving withincouples in an anxiety provoking situation: the role of attachment styles.  Journal of Personality and Social psychology, 62,434-446.

Steinberg, L. D. , and Silverberg, S. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Develop. 57: 841-851.

Wolpe,J. (1990). The practice of behavior therapy 4rd Edition. Penuniversity usa.