تأثیر مناسک حج عمرة مفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مناسک حج عمرة مفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاهاست. روش این پژوهش از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. به­منظور انجام این پژوهش، 40 دانشجو به­عنوان گروه نمونه از میان جامعة دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران به­صورت هدفمند انتخاب شدند. بدین صورت که 20 نفر به­عنوان گروه آزمایش از میان اسامی قرعه­کشی حج عمرة مفردة دانشجویی انتخاب و 20 نفر نیز به­عنوان گروه گواه از میان دانشجویان دانشگاه  به­صورت هدفمند انتخاب شدند  که از لحاظ ویرگی­های دموگرافیک با گروه آزمایش هماهنگ بود. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامة هویت دینی(علم­الهدی، 1389). استفاده شد. پس از اجرای پیش­آزمون هویت دینی بر روی هر دو گروه، گروه آزمایشی به­مدت 12 روز  برای انجام مناسک حج عمره به مکه اعزام شد، اما گروه گواه تحت هیچ­گونه مداخله­ای قرار نگرفت. پس از بازگشت دانشجویان، پس­آزمون هویت دینی بر روی هر دو گروه  آزمایشی و گواه بی­درنگ اجرا شد. به­منظور بررسی پایداری اثرات مناسک حج، پس از گذشت 6 ماه، دوباره، آزمون پیگیری هویت دینی بر روی هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل داده­ها با     روش­های آماری تحلیل کواریانس، با اندازه­گیری مکرر و تحلیل کواریانس چند متغیری حاکی از آن بودند که بین میانگین نمرات گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت معنا­داری  وجود دارد(001/0P>) و می­توان نتیجه گرفت که انجام مناسک حج، موجب  تقویت هویت دینی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه شده است. بنابراین، انجام این مناسک می­تواند به­عنوان روشی مؤثر، در تقویت هویت دینی  دانشجویان به­کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pilgrimage of reinforcement of religious identity of university students

نویسنده [English]

  • fereshte baezzat
چکیده [English]

Inthis research, the Effect of  Pilgrimage on reinforcement of thereligious identity of university Students were investigated. Research methodwas quasi-experimental with pre-test and post test design with control group. Forty students were  selected  from community of university of  Mazandran   by purposed sampling ,and  randomly they were  divided into two experimental and control groups. After administering of the religious identity pretest on both groups, the experimental group for the pilgrimage performances for 12 days periods were dispatched to Mekka. But Control group did not receive any of intervention. After returning of students from the pilgrimage, post tests were administered immediately, while follow up tests were administered after a period of six months. Data were analyzed through repeated measures analysis of covariance and multi covariance analysis.The results shows that between scores mean of experimental group and control group have significant difference(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Identity
  • pilgrimage
  • university students
- احمدی، محمد رضا( 1387 )، درآمدی بر ابعاد روانشناختی حج، پژوهشکده امام خمینی، تهران.

- احمدی، محمد رضا( 1385 )، بررسی تأثیر ابعاد روان شناختی حج بر سطح دین داری حجاج، پژوهشکده امام خمینی، تهران.

- اکبری، بهمن(1390). بحران هویت و هویت دینی، مجله پیک نور، سال ششم، شماره 4، ص 231-219 .

- ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن­اسحاق­الکلینی­الرازی(م329ق)،  الکافی(اصول، فروع، روضه)؛ تصحیح: علی اکبر الغفاری، الطبعه­الثالثه، دارصعب-دارالتعارف، 1401 ق.

- بیات، بهرام(1378)، بررسی بحران هویت جوانان و ارتباط آن با برخی متغیر های اجتماعی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

-      حر عاملی، محمدبن­الحسن(م1104ق)، وسائل الشیعه جلد 29، قم، مؤسسه آل­البیت علیهم­السلام.

- ­جوادی­آملی، عبدالله(1381)،کتاب­الحج،تحقیق: حسین­آلازادی، دارالاسرا­للنشر،  ش/1423ق.

-        سیدمحمدحسین­الطباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، الطبعه­الثالثه، بیروت، مؤسسه­الاعلمی للمطبوعات، 1411ق/1991.

-        عباسی قادی، مجتبی( 1382). بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران، دفتر مطالعات توسعه و رسانه­ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع­رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

- موسوی، سید حیدر( 1390 )، اسلام در آیینه حج، قم، انتشارات مشعل هدایت.

- مصطفایی، علی( 1389 )، بررسی رابطه هویت و سلامت عمومی با معنویت دانشجویان، تهران، دانشگاه پیام نور.

- مطهری، مرتضی(1365)، عدل الهی، قم، انتشارات صدرا.

-Bosch, L. A., & Card, N. A.(2012). A meta- analytic review of Berzonskys Identity Style Inventory(ISI). Journal of Adolescence, 35,333-343.

- Bolby, N(2008). Encountering and self, Study Abroad and National Identity. Northern IIIinoi   University.

- Dimatteo, M.Robin(1999), The psychology of Health, colifornia.