عوامل مؤثر بر استفاه از رایانه‌ها در بین آموزگاران: آزمون نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری، در پی وارسی رابطة میان انتظار عملکرد و تلاش، نفوذ اجتماعی، شرایط تسهیل­کننده، و ابعاد فرهنگی هافستد(مردانگی/زنانگی، ابهام­گریزی، فردگرایی/جمع­گرایی، و فاصلة قدرت)  با پذیرش فناوری اطلاعات است. 150 آموزگار دورة ابتدایی ناحیة یک شهرستان ارومیه با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و به پرسشنامه­ای متشکل از خرده­مقیاس­های تصمیم به استفاده، انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، شرایط تسهیل­کننده(ونکاتش و همکاران، 2003)، فردگرایی/جمع­گرایی، فاصلة قدرت وابهام­گریزی(اسرایت و کاراهانا، 2006)، و مردانگی/زنانگی(اسرایت، 2000)  پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از الگویابی معادلات ساختاری براساس روش حداقل مجذورات جزئی(پی.ال.اس[1]) استفاده شد. یافته­ها نشان دادند که انتظار عملکرد و تلاش، و نفوذ اجتماعی بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت و معنا­دار دارند. شرایط تسهیل­کننده و مردانگی/زنانگی نیز اثر مثبت و معنا­داری بر استفاده داشت. همچنین، اثر ابهام­گریزی و فاصلة قدرت نیز بر این متغیر منفی و معنا­دار بود. اما اثر فردگرایی/جمع­گرایی بر این متغیر معنا­دار نبود. در نهایت، مدل آزمون شده 27 درصد از تغییرات تصمیم به استفاده از رایانه و 19 درصد تغییرات استفاده را پیش­بینی کرد.
[1] PLS

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing teachers' computer use: testing the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT)

نویسنده [English]

  • hasan galavandi
چکیده [English]

The current study aimed at structural equation modeling of the relationships among performance and effort expectancy, social influence, facilitating conditions and hofstede cultural dimensions(masculinity/ femininity, uncertainty avoidance, individualism/ collectivism, power distance) and Information technology acceptance. 150 High school teachers of urmia city where selected with clustering sampling method in two steps and answered a questionnaire comprising of the following subscales: intention to use, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions(venkatesh et al, 2003), individualism /collectivism, uncertainty avoidance, and power distance(Srite and Karahanna, 2006) and masculinity/ femininity(srite, 2000). Structural equation modeling with Partial least squares method was used for data analysis. Findings showed performance expectancy, effort expectancy and social influence had positive and significant effects on intention to use, facilitating conditions and masculinity/ femininity had positive effects on use behavior, and also the effects of uncertainty avoidance and power distance were negative. But the effect of individualism/collectivism wasn't significant. Finally the tested model predicted 27 % of variance in intention to computer use and 19 % of use behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology acceptance
  • unified theory of acceptance and use of technology
  • hofstede cultural dimensions
-امانی ساری بگلو، جواد، غلامعلی لواسانی، مسعود، اژه­ای جواد و خضری آذر، هیمن(1390). رابطه ارزش های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان، مجله علوم رفتاری. 5(1)،1-10.
-آیتی، محسن؛ عطاران، محمد؛ و مهر محمدی، محمود(1386). الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در تربیت معلم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره5، 55- 80.
-سیدعباس­زاده، میرمحمد، امانی ساری بگلو، جواد، هیمن خضری آذر، پاشوی، قاسم(1391). مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
Akour, Iman.(2006). Factors influencing faculty computer Literacy and use in Jordan: A multivariate analysis, Doctoral Dissertation. Louisiana Tech University,United States—louisiana. Retrieved March 13, 2010
Al-Gahtani, S. S., Hubona, G. S., and Wang, J.(2007).Information technology(IT) in Saudi Arabia: Culture and the acceptance and use of IT. Information & Management, 44, 681-691.
Amant, K.(2002). When cultures and computers collide: rethinking computer-mediated communication according to international and intercultural communication Expectations. Journal of Business and Technical Communication, 16(2), 196-215.
Birch, A. & Irvine, V.(2009). Preservice teachers’ acceptance of ICT integration in the classroom: applying the UTAUT model. Educational Media International, 46:4, 295-315, DOI: 10.1080/09523980903387506.
Chin, W.W.(1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, 2(1), VII- XVI.
Chin. W.W., Marcolin, B, & Newsted, P.(1996). "A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study", Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems, Cleveland, Ohio.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R.(1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982–1003.
Hadizadeh Moghadam, A. and Assar, P.(2008). the relationship between national culture and E-adoption: A case study of Iran. American Journal of Applied Sciences, 5(4), 369-377.
Hair, J.E, Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L.(2006). Multivariate data analysis(6th edn). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Harris, R. & R. Davison.(1999). Anxiety and involvement: Cultural dimensions of attitudes toward computers in developing societies. Journal of Global Information Management, 7(1), 26-39.
Hasan, H. and G. Ditsa.(1998). The Impact of Culture on the Adoption of IT: An Interpretive Study. International Journal of Global Information Management,  7(1), 5-15.
Hill, C., K. Loch, D. Straub, and El-Sheshai. K.(1998). A Qualitative Assessment of Arab Culture and Information Technology Transfer.Journal of Global Information Management,  6(3),  29-38.
Hofstede, G.(1980). Cultural consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Hofstede, G.(1997). Culture and organization: Software of the mind. New York, NY: McGraw-Hill.
Jung, I. & Lee, Y.(2013). YouTube acceptance by university educators and students: a crosscultural perspective. Innovations in Education and Teaching International, DOI: 10.1080/14703297.2013.805986.
Kline, R.B.(2011). Principles and practice of  structural equation modeling. Second Edition, New York:  The Guilford Press.
Sadeghi, K., Amani, J., & Mahmudi, H.(2013). A Structural Model of the Impact of Organizational Culture on Job Satisfaction among Secondary School Teachers. The Asia-Pacific Education Researcher, 1-14. doi: 10.1007/s40299-013-0074-0
Srite, M.(2000). The influence of national culture on the acceptance and use of information technologies: An empirical study. Information and Management Sciences, Florida State University, USA.
Srite, M., Karahanna, E.(2006). The role of espoused national cultural values in technology acceptance. MIS Quarterly, 30(3), 679–704.
Srite, M., Thatcher, J.B., Galy, E.(2008). "Does Within-Culture Variation Matter? An Empirical Study of Computer Usage", Journal of Global Information Management, Vol. 16, No. 1, pp.1-25.
Teo, T. & Noyes, J.(2012). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2011.641674.
Teo, Timothy,(2009). Modeling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers, Computers & Education, 52(2009) 302–312.
Veiga, J., Floyd, S.and Dechant, K.(2001). Toward Modeling the Effects of National Culture on IT Implementation and Acceptance. Journal of Information Technology, 16(3), 145-158.
Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D.(2003). User acceptance of information technology: Towards a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J. and Wang, H.(2010). Handbook of Partial Least Squares. Berlin: Springer.
Wang, Y.S. and Shih, Y. W.(2009). Why do people use information kiosks? A validation of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Government Information Quarterly, 26, 158–165.
Wu, Y. L., Tao, Y. H., and Yang, P. C.(2008).The use of unified theory of acceptance and use of technology to confer the behavioral model of 3G mobile telecommunication users. Journal of Statistics & Management Systems, 11(5), 919-949.