بررسی رابطه جو سازمانی با شادمانی وسرزندگی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی با شادمانی و سرزندگی اعضاء هیئت علمی در دانشگاه الزهراء(س) انجام شد. روش توصیفی همبستگی بود؛ نمونه پژوهشی حاضر 80 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)را شامل بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده اند. برای اندازه گیری متغیرها، از سه پرسشنامه جوسازمانی (ОСDQ)، پرسشنامه شادمانی آکسفورد و پرسشنامه سرزندگی دسی ورایان استفاده شدو ضریب پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 89/0، 91/0، 86/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که درسطح р≤0.05 بین جو سازمانی با میزان شادمانی اعضاء هیئت علمی،بین جو سازمانی با میزان سر زندگی اعضاء هیئت علمی وبین شادمانی و سرزندگی اعضاء هیئت علمی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.وبین شاخصهای جو سازمانی (صمیمیت، اعتماد) با شادمانی وبین شاخصهای جو سازمانی(روحیه،سرپرستی نزدیک) با سرزندگی رابطه معنادار وجود دارد، اما بین سایر شاخصهای جو سازمانی- سرپرستی نزدیک،کناره گیری،مراعات،روحیه،بازدارندگی وفقدان جوشش - با شادمانی و همچنین بین سایر شاخص ها- صمیمیت، اعتماد، کناره گیری، مراعات، بازدارندگی وفقدان جوشش- با سرزندگی رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational climate and employees' vitality and happiness: the case of Alzahra University

نویسندگان [English]

  • M. Vazeeree
  • H. Esfahaanee
چکیده [English]

To assess the vitality and happiness of Alzahra University's faculty members and the quality of its organizational climate, a sample of 80 faculty members was randomly selected and three measures of Organizational Climate Description Questionnaire with reliability of 0.86, Oxford Happiness Questionnaire with reliability of 0.91, and Deci and Ryan's Vitality Questionnaire with reliability of 0.86 were administered. Analysis of the data showed a significant and positive relationship between organizational climate, happiness, and vitality. This was mainly due to the correlation between some aspects of organizational climate, such as trust and closeness, with happiness and some other aspects, such as close supervision, with vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • Happiness
  • vitality
  • Faculty members