تأثیر روش یادگیری تا حد تسلط در نگرش، عملکرد و انگیزش درونی دانش آموزان دختر دبیرستانی در یادگیری مفاهیم شیمی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی تأثیر روش یادگیری تا حد تسلط دریادگیری مفاهیم درس شیمی در مقطع متوسطه مد نظر قرار گرفته است.فرضیه اصلی پژوهش، آموزش با رویکرد یادگیری در حد تسلط نگرش و عملکرد یادگیرندگان در سطوح عالی یادگیری را بهبود می‌دهد و فرضیه پسین آن،تأثیر این روش بر سطح انگیزشی دانش آموزان بود.روش پژوهش آزمایشی بود و گروه نمونه به روش انتخاب تصادفی تعیین شد. در کنار اجرای پیش آزمون و پس آزمون، پرسشنامه نگرش سنج شیمی(CLASS-Chem) نیز اجرا شد. پس از آن گروه آزمایش با روش یادگیری تا حد تسلط و گروه گواه به روش متداول آموزش دیدند. در پایان، آزمون پیشرفت و پرسشنامه نگرش سنج شیمی به صورت پس آزمون در میان هر دو گروه اعمال شد و داده‌های جمع آوری شده با تحلیل واریانس چندگانه بررسی شد.نتایج به دست آمده نشان داد \"روش یادگیری تا حد تسلط با ایجاد تغییرهای مثبت در نگرش دانش آموزان نسبت به شیمی و افزایش عملکرد آنها در سطوح بالاتر یادگیری شیمی، انگیزش درونی دانش آموزان را برای رسیدن به سطوح عالی یادگیری شیمی افزایش می‌دهد\".

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving attitude, motivation, and performance through the use of mastery learning method in a chemistry course

نویسندگان [English]

  • Z. Kaashaanee
  • M. Damaavandee
  • A. Gazaafee
چکیده [English]

To test the hypotheses on the effectiveness of mastery learning method on students' attitude and performance, as well as their motivation, a randomly selected sample of female high school students was divided into two groups. One group used the mastery learning method, while the other utilized the ordinary method of learning in a chemistry course. Both attitude towards chemistry, levels of motivation, and knowledge in chemistry were measured before and after the treatment. Comparison of the pre- and post-test data revealed a positive change in students' attitude toward Chemistry and improvement in both motivation and achievement for the mastery learning group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mastery learning
  • higher level learning
  • learning motivation