خلاّقیّت از منظر معرفت شناسی ملاصدرا و دلالتهای تربیتی آن (با تأکید بر حوزه اصول و روش)

نویسندگان

چکیده

خلاّقیّت، به عنوان یکی از جلوه‌های عالی اندیشه انسان، در جهان امروز اهمیت بسیاری دارد. فلاسفه اسلامی برای خیال ورزی و خلاّقیّت اهمیت والایی قایل شده اند. در این میان ملاصدرا بنیانگذار حکمت متعالیه به عنوان فیلسوفی که در فرهنگ ایران رشد ونضج یافته است، نظریات نو و خلاقانه‌ای دارد، که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل دینی و تربیتی حاضر باشد. هدف از این تحقیق بررسی خلاّقیّت از دیدگاه ملاصدرا و استنباط دلالتهای تربیتی در حوزه اصول و روش برای پرورش خلاّقیّت می‌باشد.و با رویکردی تربیتی به فلسفه ملاصدرا در حوزه معرفت شناسی توجه شده است؛ از روش تحلیلی- استنباطی استفاده شدودر بخش یافته‌ها با توجه به مبانی معرفت شناسی ملاصدرا در هفت مبنای 1. مساوقت علم و وجود؛ 2. اتحاد عالم با معلوم ؛3. پویایی شناخت انسان؛4. وجود ذهنی؛ 5. عوالم انسان؛ 6. عالم خیال؛ 7. خیال فرارونده و خیال انحطاطی اصول و روشهایی برای پرورش خلاّقیّت استنباط شد. در قلمرو اصول، آفرینشگری، تفاوتهای فردی، نوکردن مدام شناخت، شکوفایی نیروهای آدمی، استعلا، توجه به عوالم انسان، تهذیب خیال از نابسامانی‌ها به عنوان اصول و قواعد راهنمای عمل استخراج شد و به تبع آنها روشهای رؤیا پردازی، الهام گیری از طبیعت، تحریک عواطف متربیان، خیالی، پذیرا بودن تجربیات نو، پالایش نفس، غور در باطن، پرورش ذوق هنری تعالی یافته، رؤیا پردازی، تجسم یک صورت خیالی استنباط شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mollaa Sadraa's views on creativity and their educational implications

نویسندگان [English]

  • A. Hosaynee
  • N. Mahmoodee
چکیده [English]

Creativity, as a higher cognitive function, is of a great importance in today's world. Among Islamic philosophers, Mollaa Sadraa, the founder of Transcendent Philosophy, has many ideas that can be translated into educational principles and methods for the development of creativity. Based on his epistemological views, the following principles were deducted: being creative, individual differences, continuous cognitive renewal, actualization of human powers, elevation, attention to human worlds, and cleansing of the imagination. Accordingly, the following methods are inferred: dreaming, inspiration by nature, affective stimulation, reception of new experiences, cleansing of the soul, reflection, development of higher artistic tendencies, and visualization of an imagined face.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Mollaa Sadraa
  • Principles
  • methods