اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها

نویسندگان

چکیده

در راستای بررسی اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با در نظر گرفتن اثرات میانجی سبک‌های اسنادی، تعداد 60 دانش آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز انتخاب و سپس با توجه به متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی و طبقه اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 60 دقیقه‌ای آموزش‌های مربوط به مدیریت هدف را دریافت کردند. با توجه به اینکه طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود مقیاس‌های سنجش ابعاد علی واینر (CDS) و خود کارآمدی عمومی شرر (GSES) در دو نوبت قبل و بعد از آموزش اجرا شد. داده‌های آماری به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که آموزش مدیریت هدف با در نظر گرفتن سبک‌های اسنادی (درونی- بیرونی) بر خود کارآمدی گروه آزمایش تأثیر مثبت دارد و نیز نتایج نشان داد میان سبک‌های اسنادی (درونی- بیرونی) و خود کارآمدی رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of strategic instruction of goal management on self- efficacy according to attribution styles

نویسندگان [English]

  • S. Fotuhie-Bonab
  • T. Hashemi
  • S. sadeghi
  • M. Bayrami
چکیده [English]

Along to study the Effectiveness of strategic instruction of goal management on self- efficacy to attend to madiated effects of attribution styles, 60 subjects selected in way clusteral sampling among girls students thirth grade of Tabriz high school and by considering variables same as (age, sex , educational course and social status) were placed in two experimental and control groups. The experimental groups received twelve 60- minutes education sessions of goal management strategies. Becouse of research design (pre-test and post-test with control group), measuring tools for Causal Dimension Scale and Sherr's General Self- Efficacy Scale were implemented at two times (before and after training). Analysis of covariance (ANCOVA) and Pearson correlation cofficient with SPSS were used for analyzing of data. Results showed that the education of goal management strategies by considering attribution styles (Internal- external) has had positive effect in increasing of student’s self- efficacy. Results also illustrated that there was positive relationship between attribution styles (Internal- external), and self- efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Management
  • self
  • efficacy
  • Attribution styles