طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه‌ای برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی سازا گرایانه، برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران اقدام شد. ابتدا با روش توصیفی تحلیلی، سازاگرایی مطالعه و اصول آن شناسایی شد. بر مبنای این اصول، یک الگوی آموزشی با هدف پرورش مهارت‌های تفکر سطح بالا و رشد عواطف مثبت طراحی شد. عناصر اصلی آموزش را مسئله مداری، همیاری و استفاده از رایانه، تشکیل می‌‌داد.
الگو در قالب یک برنامه آموزشی برای درس روش‌ها و فنون تدریس در دانشگاه بیرجند تولید و اجرای آن براساس یک طرح نیمه آزمایشی بررسی شد. از آزمون تی و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که اجرای الگو در عملکرد سطح بالای شناختی و بازخورد تغییرات معناداری را ایجاد نکرد، ولی در داخل گروه آزمایش، بین سطح فعالیت‌های دانشجویان و سطوح بالای تفکر رابطه معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing, constructing and testing a computer assisted and multidimensional teaching model for assisting Iranian university students

نویسندگان [English]

  • M. Rastgoomoghadam
  • M.A. Hameedy
  • M. Akhavan Tafti
  • A.R. Kiamanesh
چکیده [English]

The main purpose of this study was to design, construct and examine a constructivism teaching model for assisting Iranian university students to learn better. Firstly, constructivist principles of learning and teaching were discussed and then, based on the principles a teaching model has been developed. The model emphasized both higher order thinking and affective aspect of learning. Basic components of this model were: problem based learning, co-learning and computer use.
For testing the developed model a quasi-experiments study was undertaken. Although the results show no significant difference between the two groups in terms of higher cognitive skills and attitude, there was a significant correlation between levels of students’ activity and higher order thinking in experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Teaching model
  • Higher order cogntivie
  • attitude