راهکارهای ارتقاء اثر ‌بخشی دوره‌های آموزشی در سازمان ها

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور تشخیص عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره‌های آموزش کارکنان به اجرا درآمد. هدف اصلی آن بود که از طریق دستیابی به اهداف پژوهش راهکارهایی برای ارتقاء سطح اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت برق منطقه‌ای خراسان پیشنهاد شود. به این منظور دیدگاه کارکنان و مدیران درباره 6 عنصر اصلی برنامه‌های آموزشی یعنی نیاز‌سنجی، محتوای منابع یادگیری، مربی، روش، شرایط اجرا و ارزشیابی بررسی شد. برای پاسخ به 6 سؤال پژوهش روش پیمایشی برگزیده شد. پرسشنامه محقق ساخته به کمک منابع ارزیابی موجود در شرکت، منابع علمی معتبر و مشورت با صاحب‌نظران، شامل 26 سؤال بسته پاسخ، طراحی و تأیید اعتبار شد. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه میان 220 تن از کارکنان و اجرای مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته با 6 تن از مدیران ارشد جمع آوری شد. یافته‌ها نشان داد که در بین عناصر اصلی یک دوره آموزشی به ترتیب روش آموزش و شرایط اجرا، اثرگذارتر از نیاز‌سنجی، محتوای یادگیری، مربی و ارزشیابی هستند. در پایان مقاله، سیاهه ارزشیابی پیش از اجرای برنامه و رهنمودهایی برای مدیران در راستای ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for improving the effectiveness of organizational training courses

نویسندگان [English]

  • M.R. Aahancheeyaan
  • V. Zohoorparvand
چکیده [English]

In order to identify strategies for improving the effectiveness of organizational training courses, the opinions of 220 staff and 6 administrators at a regional power company regarding six basic components of training programs were surveyed. The survey instrument includes 26 multiple choice questions that according to experts was both valid and reliable. The administrators were interviewed in a semi structured fashion. The data analyses indicate that among the six basic components of the training programs teaching method and conditions in which the course was administered were more effective than need assessment, course content, instructor, and evaluation. Suggestions for improving the effectiveness of training courses are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • measuring effectiveness
  • in
  • service training courses
  • public company