نقش خیال در فرایند آفرینش هنری

نویسنده

چکیده

خیال مفهومی دو وجهی که وجهی از آن عدمی است؛ این مفهوم بیشتر نزد عامه مردم به کار می‌رود و در محاورات روزانه‌ از آن مفهوم \" پوچی\" را استنباط می‌کنند، اما وجه دیگرخیال وجه \" وجودی\" آن نزد فیلسوفان و هنرشناسان است. در دیدگاه اخیر \" خیال\" از جنس هنر وبستر ظهور خلاقیت هنری است. درک بهتر این مفاهیم مستلزم شناخت نظریاتی است که متفکران اسلامی در این باره بیان داشته اند.
این مقاله به دنبال تبیین ِنقش خیال در بروز و ظهور آثار هنری بوده و کوشید تا هنرآفرینی را از این منظر به مثابه فرایندی استعلایی درساختار ذهنی انسان معرفی کند. یافته‌های این مقاله – که به روش تحلیل اسنادی انجام شده – نشان داد که هنر، نتیجه شهود حقیقت متکی برصورتهای خیالی و عالَم هنر، رهین عالَم خیال است. هنرمند هراندازه که قوای خیالی خود را به مثابه شأنی ارجمند از وجود پالایش کند به توفیق هنری بیشتری دست خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of imagination in the process of artistic creativity

نویسنده [English]

  • A. Baavandeeyaan
چکیده [English]

Imagination is a two-dimensional concept. The first dimension considers imagination as an absurd concept (non-existent), this meaning is often used in everyday conversations conveying the sense of nothingness. The second, corresponds to the existent dimension commonly discussed by philosophers and art theorists. In the latter approach, "imagination" is the original material of art which provides the opportunity for creation. For better and deeper understanding of "imagination" it seems helpful to review the Islamic Scholars ideas.
The present study is looking for the analysis of imagination role in the creation of art. Also, we attempt to justify the process of art creation from the transcendental process happening in artists mind (spirit). At last, in the conclusion part we have come up to the idea that art is the result of the intuition of truth based on imaginative forms, and art world is the result of imagination. The more the artist purifies his being, the more successful he would be in the creation of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagination
  • understanding
  • beauty
  • Art
  • artistic creation
  • Creativity