پیش‌بینی‌ سبک‌های هویت بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز»

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر نقش جهت‌گیری‌های مذهبی در پیش‌بینی سبک‌های هویت را بررسی کرده است. یکی از مباحث اصلی در روان‌شناسی اجتماعی و شخصیت در چند دهه گذشته بحث هویت است. امروزه، جهت‌گیری مذهبی به یک دیدگاه مرکزی در روان‌شناسی مذهب تبدیل شده است. بر همین اساس این تحقیق به منظور بررسی نقش جهت‌گیری‌های مذهبی (جهت‌گیری درونی، بیرونی و سؤال) در سبک‌های پردازش هویت برزونسکی، انجام شده است. بدین منظور تعداد 195 نفر ( 98 نفر دختر و 97 نفر پسر) از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی تصادفی چند مرحله‌ایی، انتخاب شدند و مقیاس جهت‌گیری مذهبی، جهت‌گیری سؤال، و سبک هویت را تکمیل کردند. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده این است که جهت‌گیری مذهبی درونی و سؤال، سبک هویتی اطلاعاتی را به صورت مثبت پیش‌بینی می‌کند. جهت‌گیری مذهبی درونی، سبک هویتی هنجاری را به صورت مثبت و جهت‌گیری مذهبی سؤال این سبک را به صورت منفی پیش‌بینی می‌کند همچنین جهت‌گیری مذهبی سؤال، سبک هویتی سردرگم - اجتنابی را به صورت منفی پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Prediction identity styles by religious orientation in Shiraz university students"

نویسندگان [English]

  • F.S. Hosseini
  • M. Mazidi
  • M. Hosseinchari
چکیده [English]

Objectives: The present study explored the role of religious orientations to predict identity styles. In the past decades identity style has been one of the basic discussion in social and personality psychology. Recently, religious orientation was converted to the core perspective in religious psychology. Based On this, this study has been examined the role of religious orientations in predict of identity styles.
Method: The sample included 195 female and male students of Shiraz University to whom the Religious orientation scale, Quest orientation scale, and Identity style scale were given. Data were analyzed using inter multiple regression method.
Results: The results showed that internal and quest orientation can positively predict informational identity style. Internal orientation positively and quest orientation negatively predict normative style. Also, quest orientation can negatively predict diffuse/ avoidant style.
Conclusion: Multiple regression analysis indicated that religious orientations can predict identity styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • quest orientation
  • identity style