ارزیابی جوّ تنوع نیروی کار و دانش آفرینی در نظام آموزش عالی

نویسنده

چکیده

دانش به عنوان تنها منبع استراتژیکی سازمان، در سرمایه هوشی آن قرار دارد. در برابر سرمایه‌های سنتی، این سرمایه بسیار متحرک و متنوع است؛ لذا جذب، استخدام و ابقای آن‌ها، چالش اصلی مدیران می‌باشد. با توجه به اهمیت تنوع نیروی کار، این پژوهش با هدف ارزیابی جوّ تنوع و رابطه آن با فرایند دانش آفرینی در نظام آموزش عالی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش 132نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه بودند که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss انجام شد و از آزمون‌های آماری خی دو، همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در سطح فردی و مدیریتی، نگرش مثبتی در ارتباط با تنوع نیروی کار وجود دارد؛ اما در سطح سازمانی در مقابل آن، مقاومت ملاحظه می‌شود. هم چنین، بین تنوع نیروی کار و فرایند دانش آفرینی نظام آموزش عالی رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Climate for Diversity and Organisational Knowledge Creation in Higher Education

نویسنده [English]

  • F. Adli
چکیده [English]

Knowledge is as only source of organisational strategic, knowledge lie intelligence capital of organization. Against traditional capitals, this capital is mobil and diversity. Acquistion,recruitment and maintenance theirs is key challenge of managers. This study assessing the climate for diversity and relation it with knowledge creation in organisation.The method of this study was survey- correlation. The participants of this study were 132 the members of higher education system faculty that participant in this study by using stratified random sampling. The tool of measurement was questionnaire.The data were analyzed by SPSS software that included the methods of statistics chi-square, correlation and regression. Founds indicate in managerial and individual levels have positive attitude about workforce diversity, but in organistional level have resistance also workforce diversity have positive relation of knowledge creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessing the Climate for Diversity
  • organizational knowledge creation dynamic theory
  • DiversityAsset
  • Migrant Knowledge Workers