مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت‌های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت زیرساخت‌های آموزشی نظام آموزش از راه دور به ویژه چگونگی توزیع امکانات و خدمات آموزشی در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور در سطح کشور و در پیوند با ساختار آموزشی به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماری از دو گروه اساتید و دانشجویان در مراکز و واحدهای آموزشی در 30 استان کشور (70 مرکز و واحد آموزشی) انتخاب شده است. سپس با شیوه اسنادی و پیمایشی با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه دانشجویان، پرسشنامه اساتید) اجرا شده است که پایایی آنها از طریق اجرای آزمون مجدد و محاسبه الفای کرونباخ برای دانشجویان 82٪ و اساتید 80٪ به دست آمد. آنگاه برای پردازش اطلاعات از نرم افزار (Excel) و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار (SPSS) استفاده شد. سپس برای هر دانشگاه استان نیاز سنجی آموزشی و خدماتی بررسی و مقایسه شد. و یافته‌های پژوهش نشان داد که :
1. بین امکانات و خدمات آموزشی در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور با نیاز‌های آموزشی دانشجویان همخوانی وجود ندارد. به طوری که در اکثر مراکز آموزشی امکانات و خدمات آموزشی متناسب پاسخ‌گوی نیاز‌های آموزشی دانشجویان نبوده است.
2. توزیع امکانات وخدمات آموزشی در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضاء هیأت علمی متناسب نیست به عبارت دیگر وضعیت امکانات و خدمات آموزشی در مراکز آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی پایین تر از متوسط قرار دارد.
3. توزیع امکانات و خدمات آموزشی با نوع مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور متناسب نیست. به طوری که در مراکز بزرگ آموزشی توزیع امکانات و خدمات آموزشی نسبت به مراکز متوسط و کوچک در سطح پایین تری ارائه می‌شود.
4. توزیع امکانات و خدمات آموزشی در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه متناسب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A national opinion survey of P. N. U. students and faculty members on its educational facilities and services

نویسندگان [English]

  • M. Farajolaahee
  • M.R. Sarmadee
  • H. Ne'matee
چکیده [English]

To survey the opinions of Payaam Noor University's students and faculty members on its educational facilities and services, a national sample of 70 branches of the university was selected from among all such entities across 30 provinces. The instruments used were two separate questionnaires for the two groups of respondents attending the selected branches. The questionnaires were constructed and tested for reliability through test-retest procedure and calculation of Cronbach's alpha which is 0.82 and 0.80 respectively. The results show that both groups of respondents agree on the inadequacy of the quantity, quality, and distribution of educational facilities and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Payaam Noor University
  • distance learning
  • educational needs
  • services
  • and facilities