مقایسه رابطه بین انواع سبک‌های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس فنی و حرفه‌ای شهرستان تهران

نویسنده

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات وارتباطات در میان دانش‌آموزان دختر وپسر مدارس فنی و حرفه‌ای شهرستان تهران است جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان سال دوم هنرستانهای فنی وحرفه‌ای شهرستان تهران تشکیل می‌دادند. و نمونه آماری آن 250 نفر است، که به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش دو پرسشنامه سبک‌های تفکر(استرنبرگ) و پرسشنامه معلم ساخته مهارتهای فناوری اطلاعات وارتباطات بود. داده‌های پژوهش با استفاده از آمارتوصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون گام به گام) تحلیل شد و نتایج نشان داد که :بین سه متغیر پیش بین سبک‌های تفکر اجرایی، قضایی و قانونگذرانه با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات وارتباطات رابطه معنی داری وجود دارد واین سه متغیر قدرت پیش‌بینی متغیرملاک را دارند.ضریب همبستگی بین سبک تفکر اجرایی با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات وارتباطات در سطح 05/ 0 منفی و معنی دار بود. بین سبک تفکر قضایی و قانون گذارانه با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات وارتباطات رابطه مثبت و معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد.رابطه سبک‌های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات وارتباطات برحسب جنسیت معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking styles and the extent of basic ICT skills learnt among vocational students in Tehran

نویسنده [English]

  • A. Abdollaazaadeh
چکیده [English]

To explore the thinking styles of vocational students in Tehran, and their relationship with the basic skills in Information and Communication Technology, a sample of 250 such students were selected using a cluster sampling approach. Measures used were the Sternberg Thinking Style Questionnaire and the ICT Skills Questionnaire. The analysis of the collected data shows that the extent of basic ICT skills learnt is a function of three styles of thinking: administrative, judicial, and legislative. The data show that the learning of ICT skills is negatively correlated with the administrative style of thinking while its correlation with the other two styles is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Styles
  • learning
  • ICT basic skills