رابطه هوش‌هیجانی با استراتژی‌های مدیریت تعارض مدیران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش رابطه هوش هیجانی با استراتژی‌های مدیریت تعارض مدیران بررسی شده است. 113 نفر از مدیران دبیرستان‌های دولتی شهر تبریز در پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد به پرسش‌نامه هوش هیجانی و پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت تعارض پاسخ دهند. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی‌- همبستگی است. برای تحلیل داده‌ها از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد هوش هیجانی همبستگی مثبت و معناداری با استراتژی راه‌حل‌گرایی دارد. در میان مدیران با سابقه رابطه منفی و معنی‌داری بین هوش‌هیجانی با استراتژی‌‌های کنترل و فقدان مقابله دیده شد. افزون بر این، تفاوت معنی داری بین هوش هیجانی و نوع استراتژی‌های مورد استفاده مدیران زن و مرد مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Emotional Intelligence and conflict management strategies among a group of high school principals

نویسندگان [English]

  • Keraamatee
  • Meerkamaalee
  • Rafee'ee
چکیده [English]

To quantify the relationship between emotional intelligence and strategies used for conflict management, a sample of 113 high school principals were given two questionnaires measuring these two constructs. The results show that principals using the problem solving strategy have a higher EI score, while those scoring low, preferred strategies that emphasize control and indifference. Furthermore, there were no significant differences in EI and conflict management strategies between male and female principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • conflict management strategies
  • principals