سبک دلبستگی و تصور از خدا در میان زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهرستان کاشان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک دلبستگی و تصور از خدا در میان زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهرستان کاشان بود. نمونه این پژوهش متشکل از 200 زن متأهل (100 زن غیر خواهان طلاق و 100 زن خواهان طلاق) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق دو پرسشنامه سبک دلبستگی و تصور از خدا ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش ضریب همبستگی و t مستقل استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد، که بین سبک دلبستگی و تصور از خدا رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میان زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق در نوع سبک دلبستگی و تصور از خدا تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که زنان خواهان طلاق بیشتر سبک دلبستگی ناایمن (اضطرابی، اجتنابی) دارند و در مقابل تصور آنها هم از خدا منفی تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of attachment and God's image among divorce-seeking and non-divorce-seeking women of Kaashaan

نویسندگان [English]

  • S. Fayzaabaadee
  • Z. Khosrovee
چکیده [English]

To explore the type of attachment and image of God held by divorce-seeking and non-divorce-seeking women of Kaashaan, a non-representative sample of married women, half of whom were seeking divorce, were asked to fill two questionnaires measuring the two mentioned constructs. The analysis of the data revealed that there is a significant correlation between the two constructs and a significant difference between the two groups in both attachment and God's image. The divorce-seeking women in the study showed more of the insecure type of attachment and more negative images of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • God's image
  • divorced women