بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان

نویسندگان

چکیده

این مقاله برگرفته از یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی- تحلیلی برنامه درسی آموزش علوم در چند کشور جهان، را بررسی کرده است. بدین منظور اسناد و مدارک مرتبط با موضوع در کشورهای پیشرو در زمینه علوم و فن آوری (کشورهای منتخب) گردآوری توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه آنها انجام شد تا نتایج پژوهش آماده شود.
مقاله حاضر تلاش می‌کند، عناصر اساسی برنامه درسی از جمله هدف‌ها، محتوا، روش‌های تدریس و شیوه‌های ارزشیابی آموزش علوم، را در کشورهای منتخب مطالعه و بررسی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌تواند به برنامه‌ریزان، مؤلفان کتاب‌های درسی و معلمان و سایر علاقه مندان کمک کند تا با دید وسیع تری نسبت به تدوین بهتر برنامه درسی، تغییر برنامه درسی و انتخاب مناسب تر اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی اقدام کنند.
نتایج به دست آمده، شباهت‌ها و تفاوت‌های ملاحظه پذیری بین اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و شیوه‌های ارزشیابی در بین کشورهای مورد مطالعه و ایران را نشان می‌دهد. شباهت‌ها بیشتر در اهداف و محتوا و در اسناد مکتوب برنامه درسی یا برنامه درسی قصد شده موجود است، اما تفاوت‌ها بیشتر در روش‌های تدریس و شیوه‌های ارزشیابی دیده می‌شود، هر چند در عمل فاصله ملاحظه پذیری بین کشور ایران با کشور‌های فوق در تمام عناصر ذکر شده وجود دارد که جای تأمل دارد. البته، شاید بتوان آن را ناشی از اجرای برنامه درسی دانست که در برنامه درسی کسب شده توسط دانش آموزان همان طور که نتایج آزمون‌های تیمز نشان می‌دهد تاثیر می‌گذارد. به هرحال، نتایج پژوهش‌های بیشتر در این زمینه می‌تواند موضوع را بهتر مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of science education curricula in Iran and few other countries

نویسندگان [English]

  • R. Ja'faree Harandee
  • E. Meershah Ja'faree
  • M.J. Leeyaaghatdaar
چکیده [English]

It is assumed that the developed countries have effective science education curricula and any country like Iran wanting to improve its curriculum in this area should take a comparative look at its curriculum and those of the developed countries. Based on the documents available, many similarities and differences were observed between the Iranian curriculum and those of other countries. Similarities were more in goals and content as stated in the intended curricula. The differences were observed to be mainly in methods of both teaching and evaluation. Yet in all areas there seem to be a big gap between Iran and the countries included in the study. The gap in achievement, as demonstrated by TIMMS results, may be due to the impact of the implemented curriculum on the achieved curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison
  • curriculum
  • science education
  • Teaching Methods
  • evaluation methods