بررسی رابطه هوش هیجانی‏، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دانشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی‏، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دانشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه دانشگاه مازندران انجام شده است.
ابزار پژوهش آزمون هوش هیجانی بار – آن، آزمون خلاقیت هیجانی آوریل و مقیاس رفتار اندیشه پردازی رانکو بوده است که در یک نمونه 183 نفری از دانشجویان فوق‏الذکر دانشگاه مازندران اجرا شد. داده‏های حاصل از طریق آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج پژوهش حاکی از نبود تفاوت معنی‏دار دانشجویان گروه‏های تحصیلی مورد پژوهش در هوش هیجانی و خلاقیت بوده است، اما در خلاقیت هیجانی میان دانشجویان گروه هنر با دانشجویان گروه ادبیات و علوم پایه تفاوت معنی‏دار وجود داشت. نتایج مرتبط با همبستگی نیز حاکی از همبستگی ضعیف بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی، فقدان همبستگی هوش هیجانی و خلاقیت و همبستگی متوسط خلاقیت هیجانی و خلاقیت بوده است.
تحلیل رگرسیون خلاقیت بر هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی حاکی از رگرسیون خلاقیت بر خلاقیت هیجانی بوده است و بررسی یافته‏ها نمایانگر دخالت فرآیندهای ذهنی متفاوت – تفکر همگرا، تفکر واگرا – در هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی و خلاقیت می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional intelligence, emotional creativity, and creativity among students of arts, literature, and sciences

نویسنده [English]

  • S. Hashemi
چکیده [English]

To discover the relationship between creativity and emotional intelligence and creativity on the one hand, and the difference between the three groups of students in arts, literature, and sciences, a sample 183 students attending Maazandaraan University was tested using Baron's EQ test, Avreel's test of emotional creativity, and Ranko's thinking behavior scale. Results show that there is no significant difference between three groups of students in emotional intelligence and creativity. However, the arts students were significantly higher in emotional creativity than the other two groups. These results are indicative of the involvement of cognitive processes in emotional intelligence and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • emotional creativity
  • Creativity