بررسی رابطه بین خود پنداری کودکان و شیوه‌های فرزندپروری والدین

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خود پنداری دانش‌آموزان وشیوه‌های فرزند پروری والدین و همچنین مقایسه خودپنداری دانش‌آموزان دختر و پسر به طورکلی و به تفکیک در زمینه‌های تحصیلی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی بود. نمونه آماری مورد پژوهش 150 نفر دختر و پسر در مقطع پنجم ابتدایی شهرستان شیراز را شامل بود به منظور گرد آوری اطلاعات ازپرسشنامه زمینه یابی ادراک خود و پرسشنامه محیط خانوادگی استفاده شد.نتایج نشان داد که بین خود پنداری کلی آزمودنی‌ها و محیط خانوادگی گرم و حمایت پذیر همبستگی مثبت ومعناداری وجوددارد. بین خود پنداری دختران ومحیط خانوادگی گرم وحمایت پذیر نیز همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد. از سوی یگر بین خود پنداری کلی دختران وپسران تفاوت معناداری به نفع پسران وجود دارد. در بررسی مقوله‌های مختلف خود پنداری نتایج نشان داد که تنها در خود پنداری تحصیلی میان دختران و پسران تفاوت معناداری به نفع پسران وجود دارد. بررسی‌ها همچنین نشان داد که دانش‌آموزان دختر و پسر برای نظر پدر و مادر خود نسبت به معلم و دوست اهمیت بیشتری قائل هستند. درراستای این پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between children's self-concept and parents' child rearing style

نویسندگان [English]

  • M. Mazeedee
  • M. Alborzee
چکیده [English]

To explore the relation between children's self-concept and parenting style of their parents, a sample of 150 fifth graders was selected in Sheeraaz and two measures were administered to them. The two instruments were questionnaires on self-concept and family environment. Data show that where there is a warm and supporting family environment children's self-concept is high and positive. Overall, boys scored higher than girls in self-concept and this significant difference is only due to the boys' academic self-concept. It was also found that the respondents value their parents' views more than those of their parents and peers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • concept
  • Gender Differences
  • dimensions of family environment