ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور

نویسندگان

چکیده

این مقاله می‌کوشد با ارائه مدلی جامع از مؤلفه‌های مدیریت مدرسه محوری، میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران را برای استقرار این مفهوم، بررسی کند. جامعه آماری این پژوهش، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران هستند و از روش نمونه گیری طبقه‌‌ای مرحله‌‌ای برای انتخاب نمونه پژوهش استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای ایجاد ساختار غیرمتمرکز، مشارکت در امور مدارس، پذیرش قدرت و اختیار، بومی سازی و انعطاف پذیری برنامه ها، وجود نیروهای متخصص و حرفه ای، مسئولیت پذیری و پاسخگویی از دیدگاه مدیران و معلمان، به میزان زیادی مطلوب ارزیابی می‌شود. در حالیکه میزان آمادگی برای تأمین بودجه مورد نیاز توسط خود مدرسه، نسبتا\" مطلوب ارزیابی شده است. شایان ذکر است که این اولین پژوهشی است، که میزان آمادگی مدارس را برای استقرار مدیریت مدرسه محوری از دیدگاه دو گروه مدیران و معلمان ارزیابی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of using school-based management in Tehran elementary schools: teachers' views

نویسندگان [English]

  • Meerkamaalee
  • A'alaamee
چکیده [English]

School-based management has certain prerequisites including accountability, responsibility, and professionalism of the staff, in addition to the financial feasibility. To assess the existence of such prerequisites from the perspective of teachers and principals, a categorical sampling method and a researcher constructed questionnaire were used to collect data. The results show that most teachers and principals consider their schools as being prepared to decentralize, cooperate, take charge, and make the curriculum more native and flexible. Although they considered their schools being ready to be accountable and responsible, when it came to taking financial charge, their view was not as positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feasibility assessment
  • school
  • based management
  • elementary schools