تبیین عملکرد نظام آموزشی دوره ابتدایی استان‌های کشور از منظر تخصیص منابع

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تخصیص منابع بر عملکرد نظام آموزشی دوره ابتدایی استان‌های کشور انجام شده است، به منظور تحقق این امر ابتدا بوسیله کوهورت آموزشی عملکرد نظام آموزشی(متغیر ملاک) و سپس با استفاده از آمارهای موجود منابع مالی، کالبدی و انسانی (متغیر‌های پیش بین) تخصیص یافته به دوره ابتدایی استان‌های کشور محاسبه شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که، بین منابع انسانی و کالبدی تخصیص یافته و عملکرد نظام آموزشی دوره ابتدایی استان‌های کشور به لحاظ آماری به ترتیب رابطه معنادار منفی و مثبتی سطح وجود داشته است و این دو منبع در مجموع 66% از تغییر در عملکرد نظام آموزشی دوره ابتدایی استان‌های کشور را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contributions of physical and human resources to the performance of the national elementary school system

نویسنده [English]

  • M. Aatashak
چکیده [English]

To determine the contributions of different types of resources to the variability of performance in the elementary school system at the national level, initially the performance variable was defined. Then, utilizing the available figures on resources allocated to elementary schools in different provinces, a multiple correlation function was defined in which the correlation between performance and human resources was negative and that of performance and physical resources was positive. Together these two factors explain 65% of the variance in performance among provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system performance
  • resource allocation
  • elementary school