تأثیر برنامه آموزشی بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و سلامت عمومی نوجوانان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تأثیر برنامه آموزشی بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و سلامت عمومی نوجوانان دختر انجام شد. نوع پژوهش شبه تجربی بود. برنامه آموزشی بهداشت بلوغ متغیر مستقل و میزان آگاهی، نوع نگرش و سلامت عمومی متغیرهای وابسته بودند. جامعه تحقیق را 192 نفر از دانش آموزان دختر 14-12 ساله مدارس راهنمایی ناحیه 4 مشهد تشکیل می‌دادند، که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و نوع نگرش، پرسشنامه سلامت عمومی و محتوای برنامه آموزش بهداشت ابزارهای اساسی تحقیق بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونt استفاده شد و نتایج حاکی از تأثیر جالب توجه برنامه آموزش بهداشت بلوغ بر میزان آگاهی و نوع نگرش نوجوانان دختر و همچنین افزایش سلامت عمومی آنها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of health education program on students' awareness, attitude, and general health

نویسندگان [English]

  • H. M. Eshrataabaadee
  • M. R. Esfandiaaree
  • M. R. Keraamatee
چکیده [English]

To assess the effectiveness of the health education program on maturation among female adolescents, a sample of 192 female students aged 12-14 in Mash'had was randomly selected and put through the program. Following the educational course, participants' awareness and attitude toward the subject, as well as their general health, was measured using two questionnaires. Results show an increase in all three areas measured, indicating the effectiveness of the program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health education
  • maturation
  • Awareness
  • attitude
  • Girls