پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس مقطع متوسطه شهر نقده انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی،‌ 114 دبیر با توجه به جنسیت به صورت طبقه‌ای متناسب با حجم به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه سنجش میزان رهبری خدمتگزار لاب و پرسش‌نامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان استفاده شد. برای روایی پرسش‌نامه‌ها از متخصصان علوم تربیتی بهره گرفته شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. ویژگی‌های ارزش نهادن به کارکنان، توسعه کارکنان، فراهم نمودن زمینه رهبری، به اشتراک گذاری رهبری، نشان دادن اعتماد و برقراری روابط دوستانه رابطه پیش‌بینی کننده معنی‌دار با مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی داشت. بنابراین ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در بروز رفتار شهروندی سازمانی در دبیران اثر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting qualities of organizational citizenship behavior in teachers based on features of servant leadership in principals in high schools of Naghade, Iran

نویسندگان [English]

  • H Galavandi
  • V Soltanzadeh
  • A Amiri
چکیده [English]

The present study was performed to predict the qualities of teachers' organizational citizenship behavior based on the features of servant leadership of school principals in high schools in Naghade (a city in Iran). In a correlational descriptive study, 114 teachers were randomly selected according to sex and using stratified sampling proportional to size. Data was collected by Organ's organizational citizenship behavior questionnaire and Laub's servant leadership questionnaire. Management experts had confirmed the reliability of the questionnaires. The collected data was analyzed using multiple regression analysis. The obtained results revealed appreciating and promoting employees, providing opportunities for leadership, sharing leadership, trust, and friendly relationships to have significant predictive associations with components of organizational citizenship behavior. Therefore, servant leadership qualities in managers have significant positive effects on organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Servant leadership