نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی یادگیری در پیش‏بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (5739 دانشجو: 2063 پسر و 3676 دختر) در سال تحصیلی 90-1389 بود. 165 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم و به تفکیک جنسیت و رشته به عنوان نمونه انتخاب شدند که علاوه بر گزارش معدل خود به پرسش‌نامه‏های آمادگی نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا و سبک‏های یادگیری کلب همراه با روش کاوشگری استقرایی، به منظور سنجش شیوه‌های شناختی یادگیری پاسخ گفتند. نگرش تفکر انتقادی (123/0 = ضریب بتا) و مشاهده تأملی
(146/0- = ضریب بتا) 5 درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می‏کرد. بین آزمایشگری فعال و پیشرفت تحصیلی در رشته علوم نیز همبستگی مثبت وجود داشت (05/0 > P). بین پیشرفت تحصیلی و نگرش تفکر انتقادی در سبک‏های یادگیری تفاوت وجود داشت (05/0 > P). سبک همگرا با بیش‌ترین پیشرفت تحصیلی در رشته علوم و بالاترین نگرش تفکر انتقادی همراه بود. بین نگرش تفکر انتقادی و مشاهده تأملی رابطه منفی وجود داشت (01/0 > P)، این رابطه با مفهوم‏سازی انتزاعی مثبت بود (01/0 > P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of critical thinking attitude, cognitive ways of learning, and probing in prediction of academic achievement

نویسندگان [English]

  • H Bakhtiar Nasrabadi
  • S Mousavi
  • F Alibakhshi
چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine share of critical thinking attitude and cognitive ways of learning in prediction of students' academic achievement. The statistical population of this study was all students at Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan, Iran). Stratified random sampling was used to select 165 students from a total number of 5739 students, including 2063 males and 3676 females were thus studies. These students completed the California critical thinking test, Kolb's learning styles inventory using inductive probing (in order to measure cognitive ways of learning). The findings indicated that critical thinking attitude (β = 0.123) and reflective observation (β = -0.146) explained 5% of the students' academic achievement. There was a significant correlation between active experimentation and academic achievement in the field of science (P ≤ 0.05). In addition, there were differences in academic achievements and critical thinking attitude between various learning styles (P ≤ 0.05). The convergent style had a relationship with the highest academic achievement in the field of science and with the highest critical thinking attitude. There was a negative relationship between critical thinking and reflective observation (P ≤ 0.05). A positive relationship was observed between virtual conceptualization and critical thinking..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking attitude
  • Learning styles
  • Cognitive methods
  • Probing
  • Academic Achievement