رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سپاسگزاری و سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر تهران بود. 299 دانشجو با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس دانشجویان پرسش‌نامه سپاسگزاری و سبک‌های مقابله با استرس را تکمیل کردند. نتایج پژوهش بین سپاسگزاری با کلیه زیرمقیاس‌های سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار و همچنین با برخی از زیرمقیاس‌های سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار رابطه مثبت نشان داد. همچنین سپاسگزاری با مقابله از طریق مصرف دارو و مقابله از طریق عدم درگیری رفتاری، رابطه منفی و با مقابله از طریق تفکر آرزومندانه رابطه مثبت نشان داد. نتایج نشان داد که افراد سپاسگزار بیشتر از سبک‌های مقابله‌ای کارامد در مقایسه با سبک مقابله‌ای ناکارامد بهره جستند. بیشترین قدرت پیش‌بینی سپاسگزاری را در میان سبک‌های مقابله با استرس به ترتیب سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار، مسأله‌مدار و ناکارامد دارد. همچنین بین نمره کل سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای کارامد و ناکارامد رابطه متقابل وجود دارد. این احتمال وجود دارد که افرادی که از میزان سپاسگزاری بالایی برخوردارند، گرایش به استفاده از سبک‌های مقابله‌ای کارامد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between appreciation and coping styles

نویسندگان [English]

  • A. Mehrinejad
  • M Yazdi
  • M Keshavarz Sarghin
چکیده [English]

The present descriptive correlational study aimed to discover the relationship between appreciation and coping styles among university students in Tehran, Iran. Multi-stage cluster sampling method was used to select 299 students. The subjects completed the appreciation questionnaire (AS) and coping with stress-revised (CS-R) questionnaire. The research results showed significant positive relationships between appreciation and all components of problem-focused coping style and components of emotion-focused coping styles. Moreover, while appreciation was negatively associated with using drugs and behavioral disengagement, it had a positive relationship with wishful thinking. The regression analysis showed that appreciative people used useful coping styles more than inefficient styles. Emotion-focused, problem-focused and inefficient coping styles could best predict appreciation. In fact, it was concluded that there existed a mutual relationship between total appreciation grade and useful coping styles. Therefore, individuals with high grades of appreciation would probably tend to use efficient coping styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appreciation
  • Coping styles
  • Problem
  • focused coping
  • Emotion
  • Inefficient coping
  • Students