پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان

نویسندگان

چکیده

این مقاله چند پرسش اساسی را درباره وضعیت ارزشیابی در برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان مطرح ساخت و از طریق پاسخ‌گویی به آن‌ها در تلاش بود تا چارچوبی برای ارزشیابی در این برنامه درسی فراهم سازد. .برای پاسخ‌‌گویی به سؤالات از روش دیالکتیک با خود و سپس روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. در نهایت 7 عنصر برای ارزشیابی از درون‌داد؛ شامل دانش‌آموزان، معلمان، محتوا، کلاس درس و مدرسه، والدین، سازمان آموزش و پرورش و اجتماع در نظر گرفته شد، که هر کدام از عناصر فرعی‌تر تشکیل شده است. برای ارزشیابی فرایندها نیز 6 عنصر شامل شاگردان، معلمان، معلمان و شاگردان، مدرسه، والدین و اجتماع در نظر گرفته شد. برای ارزشیابی برون‌داد، 5 عنصر شامل ارزشیابی هدف‌های کلی، هدف‌های واسطه‌ای، ارزشیابی جریان بحث، ارزشیابی نگرش‌ها و دانش‌ها در نظر گرفته شد. در نهایت ارزشیابی از بازخورد و پیامد نیز 5 عنصر ارزشیابی از بازخورد در مرحله درون‌داد، در مرحله فرایند و برون‌داد و ارزشیابی از ارزشیابی و پیامدها را شامل ‌شد. نظر به این که چهارچوب پیشنهادی تمام عناصر برنامه درسی فلسفه برای کودکان را برای ارزشیابی مدنظر قرار می‌دهد، چهارچوب مناسبی تشخیص داده شده است که برای اولین بار مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a framework for evaluation of philosophy as a course for children

نویسندگان [English]

  • Y Ghaedi
  • M Dibavajari
چکیده [English]

The present study investigated some of the basic questions regarding the assessment of philosophy as a course for children. It also aimed to provide a framework for assessment of such courses through answering a number of questions. Self-dialectic method and descriptive analytical method were used to answer the questions. As a result, 7 elements including students, teachers, classroom and school, content, parents, education organization, and community (each consisting of other subgroups) were identified for the evaluation of input. For process assessment 6 elements including students, teachers, teachers and pupils, parents, school, and community were considered. Output evaluation comprised of 5 elements including general goals, intermediate goals, evaluation of the discussion process, evaluation of knowledge and attitudes. Feedback and outcomes assessment consisted of 5 elements including feedback evaluation at input, process, and output stages, and evaluation and feedback assessment. The suggested framework is the first to consider all elements of assessing the philosophy course for children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for children
  • Evaluation
  • Evaluation system