مدرسه زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین مبانی فلسفی مدرسه زندگی، ویژگی‌ها و چگونگی تحقق آن است. دیوئی با انتقاد از مدارس سنّتی، به تأسیس مدرسه آزمایشگاهی یا مدرسه زندگی‌ اقدام کرد. شعار مدرسه زندگی، آموختن برای زیستن از طریق عمل است. در نظر او مدرسه خود زندگی است و نه آماده شدن برای زندگی. تعلیم و تربیت به منزله رشد و متضمن تجربه است. یادگیری باید با توجه به علائق، رغبت‌ها و تفاوت‌های فردی کودکان انجام شود. در مدرسه زندگی هدف‌ها از پیش تعیین نمی‌شود، بلکه بنا به موقعیت و در حین عمل ظهور می‌یابد. محتوا نیز از پیش تعیین نمی‌‌شود، محتوای درسی و موقعیت‌های تربیتی به نحوی تدارک دیده می‌شود که به پرورش مهارت‌های اجتماعی، مهارت حل مسأله، قوه خلّاقیت و تفکّر انتقادی منجر شود. درچنین مدرسه‌ای محیط شاد و سازنده است. روش تدریس بر فعالیت شاگرد مبتنی است. نقش معلم مدیریت کلاس درس نیست، بلکه معلم راهنما وهدایت کننده یادگیری و شاگرد، محور جریان تربیتی است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی بود. بر اساس یافته‌های پ‍‍ژوهش می‌توان از جنبه‌های مورد تأیید مدرسه زندگی در جهت ایجاد تغییرات سودمند در نظام آموزش و پرورش به ویژه نظام مدرسی، بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life school: the essence and way of its actualization

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mahroozade
  • Mansoureh Abbasi
چکیده [English]

If school is where one learns, then life is the biggest school of all. In Dewey's view one learns through living in order to live, and school is the life itself, not a place to get ready for life. The goal of this literature review has been to help with the identification of necessary changes within the educational system and especially in school settings. To this end, it is necessary to point out that schools need to pay attention to the needs, individual differences, and interests of the learners. The educational content should be selected in such a way that would help with the development of social skills, problem solving skills, creativity, and critical thinking skills. The atmosphere should be happy and constructive wherein active learning and teaching methods are used and teachers are more of a guide than a class manager.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life school
  • goals
  • Content
  • methods
  • Teacher