مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی در دانش‌آموزان مناطق محروم با غیرمحروم

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی کودکان در دو بافت منطقه‌ای متفاوت کشور و با توجه به نقش جنسیّت بود. در این پ‍ژوهش 160 دانش‌آموز منطقه محروم و 320 دانش‌آموز منطقه غیرمحروم با استفاده از پرسشنامه تاب‌آوری هیجانی- اجتماعی مرل و روش آماری تحلیل واریانس یکراهه به همراه آزمون تعقیبی شفه مطالعه شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد دانش‌آموزان مناطق غیرمحروم نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم در زیرمقیاس‌های تاب‌آوری هیجانی- اجتماعی نمره بالاتری به دست آوردند و این برتری در دختران بیشتر مشهود بود. در نتیجه محرومیت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بر کاهش تاب‌آوری(بالاخص در پسران) تأثیر به‌سزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-emotional resilience in students living in deprived and privileged areas

نویسندگان [English]

  • Majid Saffarinya
  • Mahtab Bazyari Meimand
چکیده [English]

To compare the extent to which children living in deprived and privileged areas havesocial and emotionalresilience, two samples of 160 children from deprived areas and 320 children from privileged areas of the country were given Merle's questionnaire. Analysis of variance on the collected data yielded the following results: students living in privileged areas, especially girls, are more resilient than their deprived counterparts. Hence, socio-economic deprivation can lead to lesser resilience especially among the boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • socio
  • emotional resilience
  • deprived areas
  • privileged areas