رابطه بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر ، دستیابی بر ارتباط بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران بود. ضمن آن که مقایسه روحیه معلمان و جوّ سازمانی حاکم بر مدارس دولتی و غیردولتی‌ و ارتباط متغیرهایی چون جنس، سن، سابقه سنوات خدمت، مدرک تحصیلی با روحیه دبیران از دیگر اهداف مطالعه بود. برای دستیابی به اهداف‌مذکور ، 202 نفر از معلمان مدارس دولتی و 100 نفر از معلمان مدارس غیردولتی‌ با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. این آزمودنی‌ها به پرسش نامه محقق ساخته جوّ سازمانی هوی و سیبو و پرسش نامه مخصوص سنجش روحیه دبیران پاسخ دادند. روش پژوهش از نوع همبستگی و عل‍ّی ـ مقایسه‌ای بود و اطلاعات به صورت انفرادی و در محل مدرسه جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان داد که روحیه دبیران مدارس غیردولتی‌ بالاتر از روحیه دبیران مدارس دولتی است. همچنین، روحیه دبیران در مدارس با جوّ سازمانی باز از مدارس با جوّ غیرمتعهد بالاتر است. بین روحیه دبیران با رفتار حمایتی مدیر و رفتار هشیارانه و معتمدانه معلمان، همبستگی مستقیم وجود دارد، اما روحیه دبیران با رفتار دستوری و محدود کننده مدیر و رفتار غیر‌معتمدانه معلمان، همبستگی منفی دارد. ضمن آن که روحیه دبیران با مدرک تحصیلی آنها نیز مرتبط است. همچنین جوّ سازمانی در مدارس غیردولتی‌ با مدارس دولتی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational climate and teachers' spirit in public and private high schools

چکیده [English]

To measure the two constructs of organizational climate and teachers' spirit, a sample of 202 public school teachers and another one of 100 private school teachers were randomly and proportionally selected and then two questionnaires given to each individual at the school site. Analysis of the data revealed that private school teachers enjoy a better spirit than the other group, as was the case with those schools having a committed organizational climate compared to the ones with non-committed organizational climate. Wherever the principals were more supportive and teachers were more trustworthy, the spirit was also higher, as was the case with those teachers with higher educational degrees. There was no difference between the two types of schools in terms of organizational climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • teachers' spirit
  • public schools
  • private schools