پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهداف پیشرفت با راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم مقطع دبیرستان انجام شد. 323 دانش‌آموز (178دختر و 145 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه: 1) جهت گیری انگیزشی ،2) خرده مقیاس‌های درگیری شناختی پرسشنامه راهبردهای یادگیری و انگیزشی (MSLQ) ، 3) مقیاس خودکارآمدی عمومی (GS) و هم چنین معدل ترم قبل دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که: بین هدف تکلیف درگیری و راهبردهای یادگیری سطحی و عمیق و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، بین هدف خوددرگیری و راهبردهای یادگیری سطحی و عمیق و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنا‌دار وجود دارد؛ بین هدف اجتناب از کار و خودکارآمدی رابطه منفی وجود دارد . آزمون t مستقل نشان داد که میان دانش‌آموزان دختر و پسر در اهداف خود درگیر و اجتناب از کار تفاوتی معنادار وجود ندارد، ولی به لحاظ تکلیف درگیری میان دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوتی معنا‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between goal orientation, self-efficacy, learning strategies, and academic achievement among high school sophomores in Tabreez

چکیده [English]

To explore the relationship between the selected constructs, a sample of 323 high school sophomores (178 females and 145 males) were randomly selected to complete three questionnaires on goal orientation, cognitive engagement, and self-efficacy. The respondents' GPA was also extracted from their records as the index of their academic achievement. The data analyses indicate positive and significant relationships between goal orientation, learning strategies, and achievement; goal orientation, learning strategies, and self-efficacy; and between gender and cognitive engagement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Orientation
  • learning strategies
  • self
  • efficacy
  • Academic Achievement