بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلالات سلوکی دانش‌آموزان دبستانی بود. روش پژوهش تجربی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از پرسشنامه‌های رفتاری راتر و اختلال سلوک استفاده شد. از میان دانش‌آموزان پایه 4و5 مناطق چهارگانه جغرافیایی شهرستان ساری، 160 دانش‌آموز (11-10 ساله)با معرفی مدرسه در این پژوهش شرکت کردند. ازمیان دانش‌آموزان واجد شرایط ( دارای اختلال سلوک) که روانپزشک نیز آنها را تأیید کرده بود 24 دانش‌آموز به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت یک ماه و نیم، هفته‌ای دوبار در جلسات 60 دقیقه‌ای در برنامه بازی درمانی گروهی با رهنمود شرکت کردند. فرضیه پژوهش مبنی بر اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود در کاهش اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی با استفاده از آزمون t تأیید شد. همچنین داده‌های کیفی حاصل از مشاهدات بالینی درمانگر، گزارش‌های جداگانه والدین، معلمان، دو نفر دستیار درمانگر و تشخیص روانپزشک حاکی از کاهش رفتار اختلال سلوکی در گروه آزمایشی بود. بنابراین، بازی درمانی گروهی با رهنمود در کاهش اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of directed social play therapy on behavioral disorder among elementary school students

چکیده [English]

To evaluate the impact of directed social play therapy on elementary school students' behavioral disorders, a group of 160 fourth and fifth graders, selected by the school districts in the city of Saaree, were given the CSI-4 questionnaire and then from among those with behavioral disorder, 24 were randomly selected and placed into two groups, one of which participated in a 12 sixty minute sessions of directed social play therapy over a six week period. Pre- and post-test scores indicated a significant reduction in students' behavioral disorders. The therapist's and her assistants' observations, parental and teacher reports, and the psychologist's diagnosis supported the findings. Thus it is concluded that this type of therapy is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • directed social play therapy
  • Behavioral disorder
  • elementary school children