مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظام ارزش‌های دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی انجام شد. نمونه پژوهش 80 دبیر و260 دانش‌آموز دوره پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد و پرسشنامه45 ماده‌ای ارزش‌های آلپورت ، ورنون و لیندزی پس از برآورد اعتبار ، برای دو گروه دبیران و دانش‌آموزان اجرا شد. داده‌ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و از روش آماری آزمون تحلیل واریانس دو متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سلسله مراتب نظام ارزشی دبیران به ترتیب ارزش‌های نظری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و مذهبی است. این سلسله مراتب برای دانش‌آموزان ارزش‌های نظری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و هنری است. بین میانگین ارزش‌های نظری، اقتصادی، سیاسی واجتماعی دبیران مرد و زن تفاوت وجود دارد و در تمامی این ارزش ها، میانگین دبیران مرد بیش از دبیران زن است. بین میانگین ارزش‌های نظری ، سیاسی، مذهبی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد و در تمامی این ارزش‌ها به استثنای ارزش‌های اجتماعی، میانگین دانش‌آموزان پسر بیش از دانش‌آموزان دختر است. بین میانگین ارزش‌های دبیران با دانش‌آموزان در ارزش‌های شش گانه مورد بررسی، به استثنای ارزش‌های هنری، تفاوتی معنی‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the value systems of prep school teachers and students

چکیده [English]

To compare the value systems of prep schools teachers and students, a sample of 80 teachers and another one of 260 students was randomly selected and their values were assessed using Alport, Vernon, and Lindsey's Values Questionnaire. Data analyses showed that the hierarchies of the two groups' value systems are different: Teachers' include theoretical, social, economic, political, artistic, and religious values, while in students' the last two are switched. Gender differences were observed in all values exceptin artistic and religious ones among teachers, and in all except economic and artistic values among students, with males in both groups having the upper hand except in social values among students where the females scored higher. There was no difference between the two groups except in artistic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value systems
  • value hierarchies
  • teachers
  • Students
  • prep school