رابطه کمال‌گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان یزد

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان یزد بود. بدین منظور از جامعه مورد نظر، 100 زن (50 زن شاغل، 50 زن خانه‌دار) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها با مقیاس‌های کمال‌گرایی اهواز (APS) و باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) ارزیابی شدند. روش پژوهش علّی- مقایسه‌ای بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، روش همبستگی پیرسون، آزمون t، رگرسیون گام به گام و تحلیـل واریانس یکراهه تحلیل شدنـد. نتایج نشان داد که بین باور‌های غیرمنطقی و کمال‌گرایی رابطه معنی‌دار وجود دارد. میان زنان شاغل و خانه‌دار از نظر میزان کمال‌گرایی تفاوتی وجود نداشت؛ خرده‌مقیاس‌های باورهای غیرمنطقی مانند واکنش به ناکامی، ضرورت تأیید و حمایت دیگران و اجتناب از مسائل، کمال‌گرایی را پیش‌بینی کردند، اما سایر خرده‌مقیاس‌ها توان پیش‌بینی نداشتند. و همچنین مشخص شد که میـزان تحصیلات، باورهای غیرمنطقی را به صـورت معکوس پیش‌بینی می‌کند و افراد با ترتیب تولد متفاوت از نظر کمال‌گرایی، تفاوتی معنادار نشان دادند. در نهایت، تفاوت کمال‌گرایی در افراد با ترتیب تولد متفاوت به وسیله آزمون پی‌گیری شفه تحلیل شد و نشان داد که فرزندان چهارم از فرزندان اول کمال‌گراتر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perfectionism and irrational beliefs in Yazdi housewives and working women

چکیده [English]

To determine the relationship between perfectionism and irrational beliefs, and any differences in these areas among Yazdi housewives and working women, relevant measures were administered to two such groups. The data analysis showed a significant relationship between the two constructs and no difference between the two groups. There was, however a difference in irrational beliefs between women of different levels of education as there was in perfectionism between those of different birth order. It can be concluded that the more irrational one is in beliefs, the more perfectionist he/she would be, and no matter how educated one is a measure of irrationality can be expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • irrational beliefs
  • Women
  • birth order
  • level of education