پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی میزان تأثیر کارگاه‌های آموزش مدیریت خشم بر معلمان در ارتباط با دانش‌آموزان کم‌‌توان ذهنی طراحی و اجرا شد و این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون تک گروهی است. 31 معلم به روش نمونه‌گیری در دسترس از دو مدرسه ویژه کودکان کمتوانذهنی در تهران به طور داوطلبانه در این پژوهش مشارکت کردند. برنامه مدیریت خشم هفته‌ای یک بار، به صورت گروهی و به مدت هفت جلسه دو ساعته برای آزمودنی‌ها اجرا شد. شرکت کنندگان، مقیاس ارزیابی خشم معلم را قبل و پس از دوره آموزشی و همچنین به منظور پیگیری نه ماه پس از مداخله تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازه‌گیری مکرر نشان دهنده این بود که شدت خشم معلمان در موقعیت‌‌‌های خشم‌انگیز در ارتباط با دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی به طور معناداری کاهش یافت. همچنین در مرحله پس‌ آزمون نسبت به پیش‌آزمون استفاده از راهبردهای کنترل عصبانیت به لحاظ آماری افزایش ملاحظه‌پذیری داشته است؛ اما در مؤلّفه بیان بیرونی خشم تفاوت معناداری مشاهده نشد. یافته‌های پژوهش حاضر، همسو با نتایج پژوهش‌های دیگر تأییدی بر کارآیی مداخلات شناختی-رفتاری در کنترل خشم است.

کلیدواژه‌ها