رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی شهر قزوین را شامل بود. نمونه آماری پژوهش 343 دانش‌آموز دختر پیش دانشگاهی را شامل بود. این دانش‌آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت و سلامت عمومی آزمودنی‌ها به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌های سبک‌های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، سبک هویت برزونسکی، و سلامت عمومی گلدبرگ سنجیده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که: سبک‌های هویت و دلبستگی با یکدیگر و با سلامت عمومی و سبک‌های هویت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا‌دار دارد، اما سبک‌های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا‌دار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the relationship among attachment styles and identity styles with general health and academic achievement of female pre-university school students in Qazvin city

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the relationship among attachment and identity styles with general health and academic achievement of female pre-university school students in Qazvin city. Study sample consisted of 324 pre-university school students. They were selected by means of the multi-stage cluster sampling method. Attachment styles, identity styles and general health of the subjects were measured using the Cloinz and Rid's Adult Attachment Scale, Berzonsky Identity Styles, and Goldberg General Health Questionnaire, respectively. Results of the study indicated that: identity styles and learning styles were significantly correlated to each other and also were significantly correlated with general health of the subjects. Identity styles and academic achievement were significantly correlated. The correlations among attachment styles and academic achievement were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • Identity Styles
  • General Health
  • Academic Achievement