رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه دانش فراشناختی و تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 است. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و آزمودنی‌ها 82 عضو هیأت علمی که از طریق نمونه‌گیر طبقه‌ای نسبی و 820 دانشجو انتخاب شده بودند. ابزارها عبارت بود از پرسشنامه آگاهی فراشناختی که میان اعضای هیأت علمی از طریق نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی توزیع گردید، و پرسشنامه نشانگرهای تدریس اثربخش که توسط دانشجویان اعضای هیأت علمی حاضر در نمونه توزیع شد. یافته‌ها حاکی از همبستگی معنا‌دار بین دانش فراشناختی و تدریس اثربخش است. نتایج همبستگی بین مؤلّفه‌های دانش فراشناختی و تدریس اثربخش با عوامل مردم شناختی سن و سنوات تدریس معنا‌دار نبود(05/0P>). همچنین تفاوت بین مرتبه‌های علمی در هر دو مؤلّفه دانش فراشناختی و تدریس اثربخش معنا‌دار نبود(05/0P>). یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلّفه دانش فراشناختی به همراه خرده‌مقیاس‌های آن با هم می‌توانند 022/0 درصد واریانس تدریس اثربخش را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship meta-cognitive knowledge and amount of effective teaching among faculty members of public universities

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship meta-cognitive knowledge, and effective teaching of public universities faculty members in city of Isfahan at the 1387-88 school year. This study was descriptive- correlation. Subjects were 82 faculty members (59 male and 23 female) and 820 students(468 male and 352 female). The instruments were Met-cognitive Awareness Inventory(MAI) that distributed among faculty members through proportional stratified sampling, and Effective‌‌ Teaching Indicators Questionnaire( ETIQ) that completed by students of selected faculty members through simple random sampling. The finding showed that there were significant correlation between the meta-cognitive knowledge scale scores and the effective teaching scale scores (P0/05). The difference between degrees wasn’t also significant in the both of meta-cognitive knowledge and effective teaching scales (P>0/05). The finding of analysis of regression also showed that meta-cognitive knowledge scale scores explain only 0/022 percent of variance in the effective teaching (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta
  • cognitive knowledge
  • effective teaching
  • Faculty members
  • Students
  • University