بررسی روایی و پایایی شیوه‌های نمره‌گذاری آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش سه شیوه نمره‌گذاری به آزمون‌های نقشه مفهومی معرفی می‌شود: 1- روش رابطه‌ای 2- روش ساختاری 3- روش شباهت. برای تشخیص مناسب ترین شیوه نمره‌گذاری از بین این شیوه‌ها از سه شاخص روایی ملاکی، پایایی نمره‌گذاران و روایی افتراقی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش 105 نفر از دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 88-1387 بودند که در چهار کلاس حضور داشتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که روش نمره‌دهی رابطه‌ای از لحاظ این شاخص‌ها نسبت به دو روش دیگر مقادیر بالاتری دارد و روش نمره‌دهی شباهت نیز نسبت به دو روش دیگر پایین‌ترین شاخص‌های آماری را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on validity and reliability of concept map based tests scoring methods

چکیده [English]

Concept maps usage expanding as an academic achievement measurement tools great a challenge in scoring them. This study introduces three scoring methods of the concept maps tests: (1) Relational method that in which a relationship between concepts separately was scored. (2) Structural method that based on scores was given to hierarchical organization of the concepts. (3) Similarity method that in which a student’s concept map compares with a teacher’s concept map and assign score for each section of the map. Critical validity, interrater reliability and discriminative reliability were used to identify the most appropriate method of scoring. Subjects of the research consist of 105 high school students in Tabriz that were present in four classes. Findings showed that the relational method of scoring has higher quantities of the indicators than other methods. Similarity scoring method has the lowest indices in comparison with two other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic evaluation
  • validity
  • reliability
  • test
  • concept map
  • scoring