ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

نویسندگان

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 200 دانش‌آموز دبیرستانی بود که به روش تصادفی مرحله‌ای از شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نارسایی هیجانی و مقیاس کودک آزاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که نارسایی هیجانی (16/0- = r)، آزار روانی (34/0- = r) و غفلت روانی (20/0- = r) با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همبستگی منفی معنی‌داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که آزار روانی و شناسایی احساسات بهترین پیش‌بینی کننده‌های پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که نارسایی هیجانی و کودک آزاری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرتبط است. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آموزش و بهداشت روانی دانش آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between alexithymia, child abuse and academic achievement among male high school students

نویسندگان [English]

  • A. Abolghasemi
  • H. Rezaee Jamalui
  • R. Herfati
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the relationship between alexithymia, child abuse and academic achievement. The research population consisted of 200 subjects who were selected from among high school students through multistage sampling method. To collect the data, Alexithymia Scale and Child Abuse Scale were used. Data was analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed that alexithymia (r = -0.16), emotional abuse (r = -0.34) and emotional neglect (r = -0.20) were negatively related to academic achievement. Emotional neglect and difficulty identifying feelings were the best predictors for academic achievement in the students. The findings also indicated alexithymia and child abuse to be associated with academic achievement of students. These findings have important implications in education and mental health among the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Child abuse
  • Academic Achievement