بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- زمینه‌یابی و با استفاده از تکنیک دلفی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب‌نظران و مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان بودند. بدین منظور تعداد 50 نفر از صاحب‌نظران آموزش و پرورش و فناوری اطلاعات و ارتباطات و 100 نفر از مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت از مصاحبه، پرسش‌نامه‌ و فهرست وارسی تحلیل محتوا بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که مهم‌ترین راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، به ترتیب عبارت از راهکارهای اداری و ساختاری، آموزشی، انگیزشی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The strategies of development and application of information and communications technology in schools

نویسندگان [English]

  • J. Jabalameli
  • H. R. Khosravi Taj
  • A. Abedi
چکیده [English]

This research aimed to survey the strategies of development and application of information and communications technology (ICT) in schools. The population of the study included educational experts and high school principles. In order to perform the survey, 50 experts of education and ICT and 100 high school principals of Isfahan were selected through purposeful sampling and randomized multistage cluster sampling. Data was collected using interviews and a questionnaire, and a content analysis checklist. The findings of the study revealed the most important strategies to develop and apply ICT in education to be structural and administrational, educational, motivational and cultural strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • education
  • High schools