تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی، در سال تحصیلی 86-1385 بود. تحقیق به روش شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه‌ آماری شامل 100 نفر از دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول راهنمایی شهر هشترود بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیدند. 49 نفر به عنوان گروه آزمایش برای آموزش یادگیری مشارکتی و 51 نفر نیز به عنوان گروه شاهد برای آموزش سنتی به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، آزمون رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان (مشتمل بر 40 سؤال) بود. آزمودنی‌ها بعد از 6 هفته اجرای متغیر آزمایشی، ابتدا در پیش آزمون و سپس در پس آزمون رشد مهارت‌های اجتماعی مشارکت نمودند و رشد مهارت‌های اجتماعی آن‌ها اندازه‌گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل و t وابسته استفاده شد. مهارت‌های اجتماعی گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد بیشتر بود و تفاوت بین میانگین‌های آن‌ها معنی‌دار بود. علاوه بر این، گروه پسران نسبت به گروه دختران در رویکرد مشارکتی از رشد مهارت‌های اجتماعی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of cooperative learning on development of social skills among students

نویسندگان [English]

  • Akbar Soltani
  • S.D. Hosseininasab
چکیده [English]

This quasi-experimental research aimed to determine the effects of cooperative learning on development of social skills among science students. The target population consisted of junior high school students in Hashtrood during the educational year of 2006-2007. A total number of 100 female and male students were selected through cluster random sampling. The subjects were randomly divided into two groups of experimental (n = 49) and control (n = 51). The 40-item social skills development test was used to measure the improvements. The experimental group was taught with cooperative learning method while the control group received traditional teaching. A pretest and a posttest (after six weeks) were performed to evaluate the development of social skills. Dependent and independent t-tests were used to analyze the data. Based on the findings, the social skills in the experimental group developed more than the control group. In addition, there was a significant difference between females and males in the experimental group regarding their social skills development, i.e. social skills developed more among male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning methods
  • Traditional learning methods
  • Social skills development