رابطه حرمت خود، سبک‌های شوخ طبعی و کمرویی با احساس تنهایی در دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

در پژوهش حاضر نقش حرمت خود، سبک‌های شوخ‌طبعی و کمرویی در پیش‌بینی احساس تنهایی در دانش‌آموزان بررسی شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تمامی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان دامغان بودند. نمونۀ پژوهش 250 نفر (125 پسر، 125 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس‌های حرمت خود روزنبرگ، شوخ طبعی مارتین و همکاران، کمرویی چیک و بریگز و احساس تنهایی دهشیری و همکاران پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین کمرویی و عزّت نفس ارتباط منفی معناداری وجود دارد. بین سبک شوخ طبعی پیوندگرایانه و خود‌ارزندسازانه با احساس تنهایی نیز ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. بین احساس تنهایی و شوخ طبعی پرخاشگرایانه و خود تحقیرگرایانه رابطۀ مثبت معناداری مشاهده شد. بین کمرویی و تنهایی و مؤلّفه‌های آن رابطۀ مثبت معناداری مشاهده شد. همچنین بین عزّت نفس با تنهایی و مؤلّفه‌های آن نیز رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که عزّت نفس، شوخ طبعی خودارزنده سازانه و کمرویی به‌ترتیب نقش مهم و معناداری در پیش‌بینی احساس تنهایی دارند و در مجموع 34% از واریانس احساس تنهایی را تبیین می‌کنند. این یافته‌‌ها بیان‌کنندۀ نقش و اهمیت حرمت خود و استفاده از سبک‌های شوخ‌طبعی سازش یافته برای از بین بردن کمرویی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Self Esteem, Humorous Styles and Shyness on the Feeling of Loneliness in Students

نویسندگان [English]

  • mahmood najafi 1
  • mirzaali salehin 2
  • mohammadali mohamadyfar 3
چکیده [English]

 
The aim of this study was investigating the role of self-esteem, humorous styles and shyness in prediction of loneliness in students. The research method was descriptive-correlational and the population was all high school students in the city of Damghan. The sample included 250 students (125 boys, and 125 girls) selected through cluster random sampling. To collect the data, four instruments were administered to the sample including Rosenberg self-esteem scale (RSES), Humor Styles Questionnaire (HSQ) by Martin, Cheek and Briggs Shyness scale, and Loneliness scale by Dehshiri et al. The results of the study indicated significant negative correlation between shyness and self-esteem. There was significant negative correlation between affiliative and self-enhancing humor styles, and feeling of loneliness. Also, a significant positive correlation was found between self-esteem and loneliness and its components. The results of stepwise regression analysis showed that self-esteem, self-enhancing humor style, and shyness were the most significant predictors of loneliness, respectively. Altogether, these variables explained 34% of variance in loneliness. The results showed the precious role of self-esteem and the use of adaptive humorous styles for decreasing students’ shyness and loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • Humorous styles
  • Shyness
  • Loneliness
احدی، بتول‌ (1388)‌. رابطۀ احساس تنهایی و عزت نفس با سبک‌های دلبستگی دانشجویان‌. مطالعات روانشناختی، 5(1): 112-95

بیابانگرد، اسماعیل (1372). روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان‌. تهران‌: انجمن

ترقی‌جاه، عذرا ( 1386). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانشجویان. مجموعه مقالات چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.

دهشیری‌، غلامرضا.، برجعلی، احمد.، شیخی، منصوره و حبیبی، مجتبی‌(1387). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران. مجله روان‌شناسی، ‌12(3):282-296

رایس ، فیلیپ‌(1387). روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمۀ مهشید فروغان‌. تهران‌: ارجمند.

رجبی، غلامرضا و عباسی،قدرت ا...(1388).ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس بازبینی شده کمرویی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران. مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران، 4(16):467-456.

علی‌نیا، رستم.، دوستی، یارعلی.، دهشیری، غلامرضا و حیدری‌، محمد‌حسن‌(1387).سبک‌های شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی وهوش هیجانی در دانشجویان‌. دانشگاه تربیت مدرس‌. فصلنامۀ روانشناسان‌ ایرانی‌، 5 (18): 169-159.

مفتاح‌، سیمین‌ (1381). رابطۀ کمرویی و عزّت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌. دانشگاه خوارزمی‌.

نجفی‌، محمود.، دهشیری‌، غلامرضا.، شیخی‌، منصوره و دبیری‌، سولماز‌ (1390). نقش حرمت خود و مؤلّفه‌های تنهایی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی‌، فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، 7(22): 171 – 156 .

همتی‌، قربان.، دهشیری‌، غلامرضا.، شجاعی‌، ستاره‌.، حکیمی‌راد‌، ستاره‌ (1388)‌. مقایسۀ سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانۀ سالمندان شهر تهران‌. مجلۀ سالمند‌،3(8): 557-564.

افروز، غلامعلی‌(1381).‌ روانشناسیکمروییوروش‌هایدرمان آن  تهران: فرهنگ اسلامی.

مظلومی‌محمودآباد، سعید.، مهری، علی و مروتی شریف‌آباد، محمد علی‌ (1385). ارتباط بین اعتماد به نفس و خود کارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویاندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 3(2):117-111

 

Ashley, W. Y. M. (2012). Humor Styles, Social Competence and Loneliness: A Study among 337 Youngsters in Hong Kong and Hangzhou. Unpublished dissertation Bachelor of Social Sciences. Department of Applied Social Studies.

Bas, G. (2010). An Investigation of the Relationship between Shyness and Loneliness Levels of Elementary Students in a Turkish Sample. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2): 419-440.

Baumeister, R., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117: 497-529.

Brage, D., Meredith, W. & Woodward, J. (1993). Correlates of loneliness among Midwestern adolescents, Adolescence, 28, pp. 685–693.

Brown, J. D., Dutton, K. A., & Cook, K. E. (2001). From the top down: Self-esteem and self-evaluation. Cognition & Emotion, 15 (5): 615–631.

Cacioppo, J .T. , Hawkley ,L .C , Ernest,J.M,Burleson,M.,Berntson ,G.G.nouriani,B,. Etal. (2006).Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. Journal of research in personality, 40(6): 1054_1085.

Chaney, M.P. (2008). Muscle Dysmorphia, Self-esteem, and Loneliness among Gay and Bisexual Men. International Journal of Men’s Health, 7(2):157-170.

Creemers, D. H., Scholte, R. H., Engels, R. C., Prinstein, M. J., Wiers, R.W. (2012). Implicit and explicit self-esteem as concurrent predictors of suicidal ideation, depressive symptoms, and loneliness.  Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 43(1):638-46.

Culb, A.M., Clyman, M.M.  & Culb, R.E. (1995) Adolescent depressed mood, reports of suicide attempts, and asking for help, Adolescence, 30, 827–837

Deniz, M. E., Hamarta E. & Ari, R. (2005). An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social Behaviour & Personality, 33, 19-32.

Dhal, A, Bhatia, S Sharma, V Gupta, P. (2007). Adolescent Self-Esteem, Attachment and Loneliness. The Journal of Indian Association of Child and Adolescent Mental Health, 3(3): 61-63

Dill, J. C., & Anderson, C. A. (1999). Loneliness, shyness, and depression: The etiology and interrelationships of everyday problems in living. In T. Joiner & J. C. Coyne (Eds.), the interactional nature of depression: Advances in interpersonal approaches (pp. 93–125). Washington, DC: American Psychological Association.

Erözkan, A. (2009). The predictors of loneliness in adolescents. Elementary Education Online, 8(3): 809-819.

Goossens, L., Lasgaard, M., Luyckx, K., Vanhalst, J., Mathias, P. & Masy, E. (2009). Lonelinessandsolitudeinadolescence: A confirmatory factor analysis of alternative models. Journal of Personality and Individual Differences, 47: 890-894.

Hampes, W. P. .(2005). Correlations between huloe style and lonliness.  Psychological Reports: 96, 747-750.

Hampes, W.P. (1992). Relation between Intimacy and Humor. Psychological Reports, 71(1): 127-130.

Henrich, L. M & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review. 26. 695-718.

Hermann, K.S. (2005). The influence of social self- efficacy, self esteem, and personality differenceson loneliness and depresstion.unpublished Dissertation, The Ohio State University

Hoffmann, M. L., Powlishta, K. K. & White, K.J. (2004). An examination of gender differences in adolescent adjustment: the effect of competence on gender role differences in symptoms of psychopathology. Sex Roles: A Journal of Research; 50:795-810.

Jin, B. (2001). Social psychological determination of life satisfaction in order adults. Unpublished Unpublished Dissertation, Indiana University.

Koydemir, S., & Demir, A. (2008). Shyness and cognitions: An examination of Turkish university students. Journal of Psychology, 142, 633-644.

Lindsey, K. M. (2006). Family dynamics and students, characteristics as predictors of undergraduate college student adjustment. Unpublished M, dissertation, M.S. Development and Family Studies University of north Texas. pp. 65-66.

Liu, W.Y. (2012). Humor Styles, Self-Esteem and Subjective Happiness. Discovery – SS Student E-Journal, 1:24-21

Lizgic, F., Akyuz, G., Dogan, O., & Kugu, N. (2004). Social phobia among university students and its relation to self-esteem and body image. Canadian Journal of Psychiatry, 49(9): 630- 634.

Martin, R, A., Puhlike-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual difference in uses of humor and their relation to psychological well-being: development of the humor styles Questionnaire. Journal of research in personality, 37: 48-75.

McWhirter, B. T. (1997). Loneliness, learned resourcefulness, and self-esteem in college students. Journal of Counselling and Development, 75, 460–469.

Mcwhirter, B., Besett. Alesch, T., Horibata, J. And Gat, I. (2002). Loneliness in High Risk Adolescents, the Role of Coping, Self Esteem and Empathy. Journal of Youth Studies, 5(1): 69-84.

Moore, M & et al. (2004). The effect of loneliness: a review of the literature. Comprehensive Psychiatry. 27, 351-363

Ozyesil, Z. (2012). The prediction level of self-esteem on humor style and       positive- negative affect. Journal of psychology. 3(8): 638-641.

Sherri, D. F., Rickard, A. S. & Zlokovich, M. S. (2009). Humor styles as mediators of the shyness-loneliness relationship. North American Journal of Psychology, 11 (2): p257

Zhao, J., Kong, F., Wang, Y. (2012).Self-esteem and humor style as mediators of the effects of shyness on loneliness among Chinese college students.Personality and Individual Differences. 25(6): 686–690

Zimbardo, P. G. (2000). The Shy Child: A Paren's Guide to Preventing and Overcoming Shyness from Infancy to Adulthood. New York: McGraw-Hill.

Zimbardo, P. O. (1977). Shyness: What it is what to do about it? Massachusetts: Addison-Wesley.