رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان بود. جامعۀ آماری دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌‌های راهبردهای مقابله با استرس، خلّاقیت‌ عابدی و بازیگوشی استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها از روش همبستگی و رگرسیون و نرم‌افزارهای Amos و spss استفاده شد. بر طبق نتایج تحلیل، راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار و هیجان‌مدار در سطح 01/0 و راهبرد مقابله‌ای اجتنابی در سطح 05/0 به پیش‌بینی بازیگوشی قادر بوده است. در مجموع راهبردهای مقابله‌ای 46% از واریانس بازیگوشی را تبیین می‌کنند. به علاوه بازیگوشی با خلّاقیت رابطۀ مثبت معناداری در سطح 01/0>P دارد. همچنین بازیگوشی با ابعاد سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری و بسط رابطۀ مثبت معنادار دارد. خلّاقیّت نیز با ابعاد بازیگوشی رابطۀ مثبت معنادار دارد. خلّاقیت با بعد استقلال رابطۀ مثبت معناداری نشان نداد، به‌طور کلی افرادی که اهل‌تفریح و بازیگوشی هستند، کم‌تر احتمال دارد که استرس را تجربه کنند. همچنین افراد بازگوش به احتمال زیاد خلّاق‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Creativity and Stress Coping Strategies with Playfulness in University Students

نویسندگان [English]

  • hadis cheraghian 1
  • Naser heidari 2
  • Nazanin Aria 3
  • atefe amraie 4
4 Tabriz university
چکیده [English]

 
The aim of this research was to study the relationship between creativity and coping strategies of stress, and playfulness in university students. The population of the study composed of all students of Isfahan University, out of which 310 students were chosen using stratified random sampling. For the purpose of data collection, three questionnaires of coping strategies of stress (CISS), creativity (Abedi, 1372) and playfulness (APS) were used. To analyze the data, correlation and regression analyses were conducted using SPSS and Amos software. The results indicated that problem-focused and emotion-focused coping strategies (p<0.01) and avoidance coping strategies (p<0.05) were able to predict playfulness. In general, coping strategies could explain 46% of variance in playfulness. It was notable that playfulness had a positive relationship with creativity, fluidity, innovation, flexibility and expansion. Furthermore, creativity had a positive relationship with playfulness dimensions such as audacity, precision, sociability, fun, activeness, and energy (p<0.01). However, it didn’t have any positive relationship with independency dimension. In conclusion, the present research indicated that people who have playfulness and fun, experience stress less than others. Also, playful people seem to be more creative than other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Playfulness
  • Creativity
  • Stress coping strategies
  • university students
خورشیدی، محمدمهدی و کلانتر کوشه، سید محمد(در دست انتشار). ساخت و هنجاریابی پرسشنامۀ بازیگوشی و سرزندگیدر میان بزرگسالان شهر تهران.
سیف، علی‌اکبر(1386). روانشناسی تربیتی: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش چهارم). تهران: آگاه.
سیف، علی اکبر (1388). روان‌شناسی پرورشی نوین، تهران: لوران.
شعاری نژاد، علی اکبر‌ (1374). روان‌شناسی رشد، تهران: اطلاعات.
عابدی، جمال‌ (1372). خلّاقیت و شیوه‌های نو در اندازه‌گیری آن، مجله روان‌شناسی،2(2): 41-30.
شکری، امید.، تقی‌لو، صادق.، گراوند، فریبرز.، پاییزی، مریم.، مولایی، محمد.، عبدالله پور، محمدآزاد و اکبری، هادی‌ (1387). ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با استرس. تازه‌‌های شناختی، 10(3): 22-33.
Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessey, B. A., & Tighe, E. M. (1994). The work preference inventory: Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 66(5): 950–967.
Barnett, L. A. (1990). Playfulness: Definition, design, and measurement. Play & Culture, 3(4): 319–336.
Barnett, L. A. (2007). The nature of playfulness in young adults. Personality and Individual Differences, 43(4): 949–958.
Barnett, L. A. (2011). How do playful people play? Gendered and racial leisure perspectives, motives, and preferences of college students, Leisure Sciences, 33(5): 382–401.
Bolger, N. (1990). Coping as a personality process: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 59(3): 525–537.
Bowman, J. R. (1987). Making work play. In G. A. Fine (Ed.), Meaningful play, playful meanings (pp. 61–71). Champaign: Human Kinetics
Bozionelos, N., & Bozionelos, G. (1999). Playfulness: Its relationship with instrumental and expressive traits. Personality and Individual Differences, 26(4): 749–760.
Bozionelos, N., & Bozionelos, G. (1999). Playfulness: Its relationship with instrumental and expressive traits. Personality and Individual Differences, 26(4), 749–760.
Brian, V. (1980). “Play, Problem-Solving, and Creativity.” New Directions for Child Development, 9, 49–68.
Burgess, L., Fiona, I., & Wallymahmed, A. (2010). “Personality, Stress and Coping in Intensive-Care Nurses: A Descriptive Exploratory Study.” Nursing in Critical Care, 15(3):129–40.
Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: Consider the Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4(1): 92–100.
Carver, C. S., Scheier, M. F., &Weintraub, K. J. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2): 267–283.
Chang, C. (2013). Relationships between Playfulness and Creativity among Students Gifted in Mathematics and Science.Creative Education, 4(2): 101-109.
Coleman, D., & Iso-Ahola, S. E. (1993). Leisure and health: The role of social support and selfdetermination. Journal of Leisure Research, 25(2): 111-125.
Connor-Smith, J. K., & Flachsbart, C. (2007). Relations between personality and coping: A metaanalysis. Journal of Personality and Social Psychology, 93(6): 1080–1107.
Deborah, W.T. (1990). Relationship of tolerance of ambiguity and playfulness to creativity. Psychological Reports, 66, 1047–56.
Diener, E.d, & Chan, M.CH. (2011). “Happy People Live Longer: Subjective Well-Being Contributes to Health and Longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3(1):1–43.
Ebstrup, J., Lene F. E., Charlotta P.,, & Torben J. (2011). “Association between the Five Factor Personality Traits and Perceived Stress: Is the Effect Mediated by General Self-Efficacy?” Anxiety, Stress, and Coping, 24(4):407–419.
Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3): 300–319.
Fullerton, T., Swain, C., & Hoffman, S. (2004). Game Design Workshop – Designing, Prototyping, and Playtesting Games. Bulletin of the Menninger Clinic, 43(8): 294–353.
Glynn, M., & Webster, J. (1992). The Adult Playfulness Scale: An initial assessment. Psychological Reports, 71(1): 83–103.
Glynn, M., & Webster, J. (1993). Refining the nomological net of the Adult Playfulness Scale: Personality, motivational, and attitudinal correlates for highly intelligent adults. Psychological Reports, 72(3): 1023–1026.
Huizinga, J. (1955). Homo Ludens: A Study of the Play- Element in Culture. Beacon Press.
Iwasaki, Y. Y., & Mannell, R. C. (2000). Hierarchical dimensions of leisure stress coping. Leisure Sciences, 22(3): 163–181.
Kangas, M. (2009). Creative and playful learning: Learning through game co-creation and games in a playful learning environment, Thinking, skill and creativity, 5(1): 1-15.
Kleiber, D. A., Hutchinson, S. L.‌ & Williams, R. R. (2002). Leisure as a resource in transcending negative life events: Self-protection, self-restoration, and personal transformation. Leisure Sciences, 24(2): 219–235.
Korhonen, H., Montola, M.‌ & Arrasvuori, J. (2009). Understanding Playful Experiences Through Digital Games.international conference on desining pleasurable prodycts and interfaces‌, DPPI09, 13-16, Compiegne university of technology, Compiegne, france.
Lazarus, R. S.‌ & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York, NY: Springer. Lieberman, J. N. (1977). Playfulness: Its relationship to imagination and creativity. New York, NY: Academic Press.
Lieberman, J. N. (1965). ‌Playfulness and Divergent Thinking: An Investigation of Their Relationship at the Kindergarten Level.‌ Journal of Genetic Psychology, 107(2): 219–24.
Lieberman, J. N. (1977). Playfulness: Its relationship to imagination and creativity. New York, NY: Academic Press.
Lindstrom, H. A., Thomas, F., Grace, P., Kathleen, A.S., Chien, H.Ch., Sara, M.D., Alan, J.L.,& Robert, P.F. (2005). The Relationships between Television Viewing in Midlife and the Development of Alzheimer’s Disease in a Case-Control Study. Brain & Cognition , 58(2): 157–65.
Magnuson, C. D., & Barnett. L. A. (2013). The Playful Advantage: How PlayfulnessEnhances Coping with Stress.  Leisure Sciences, 35(2): 129–144.
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues. New York, NY: Oxford University Press.
Proyer, R. T. (2011a). Being playful and smart? The relations of adult playfulness with psychometric and self-estimated intelligenceand academic performance. Learning and Individual Differences, 21(4): 463–467.
Proyer, R. T., & Ruch, W. (2011). The virtuousness of adult playfulness: The relation of playfulness with strengths of character. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice. DOI: 10.1186/2211-1522-1-4.
Pruyser, P.W. (1979). An essay on creativity. Bulletin of the Menninger Clinic, 43(4): 294–353.
Qian, X. L., & Yarnal, C. (2011). The role of playfulness in the leisure stress-coping process among emerging adults: An SEM analysis. Leisure/Loisir, 35(2): 191–209.
Schaefer, C., & Greenberg, R. (1997). Measurement of playfulness: A neglected therapist variable. International Journal of PlayTherapy, 6(2): 21–31.
Staempfli, M. B. (2007). Adolescent playfulness, stress perception, coping and well being. Journal of Leisure Research, 39(3): 393–412.
Tegano, D. W. (1990). Relationship of tolerance of ambiguity and playfulness to creativity. Psychological Reports, 66(3):1047–1056.
Woszczynski, A. B., Roth, P. L., & Segars, A. H. (2002). Exploring the theoretical foundations of playfulness in computer interactions. Computers in Human Behavior, 18(4): 369–388.
Yager, S. E., Kappelman, L. A., Maples, G. A., & Prybutok, V. R. (1997). Microcomputer playfulness: Stable or dynamic trait? Data Base for Advances in Information Systems, 28(2): 43–50.
Yu, P., Wu, J. -J., Chen, I., & Lin, Y. -T. (2007). Is playfulness a benefit to work? Empirical evidence of professionals in Taiwan. International Journal of Technology Measurement, 39(3): 412–429.