تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء(س)

2 استاد دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه خوارزمی

4 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف از این مطالعه طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی با در نظر گرفتن فرهنگ بومی، فرصت ها و چالش های پیش رو و همچنین بررسی آن بر یادگیری فعال می باشد.این پژوهش، از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع طرح های شبه آزمایشی پس آزمون با یک گروه است. پس از مطالعه و طراحی آموزشی متناسب، 31 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و برای یک ترم تحصیلی با استفاده از این روش مورد آموزش قرار گرفتند. محتوای تولید شده توسط آن ها در شبکه با روش تحلیل محتوا تکنیک ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در این مطالعه، در طول دوره آموزشی و به ویژه انتهای دوره در یادگیری و تولید محتوا به طور فعال درگیر شدند (ضریب درگیری= 0.97). همچنین نتیجه تحلیل محتوای تصاویر ارسالی در شبکه اجتماعی اگرچه در کل نشان دهنده درگیری فعال یادگیرنده در تولید تصاویر نبود اما در بخش پایانی دوره آموزشی به طور معناداری یادگیرنده را درتولید محتوا فعال کرده بود(ضریب درگیری= 0.69). نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر معناداری تفاوت مشاهده شده بین میزان یادگیری فعال و غیرفعال دانشجویان را نشان داد (P>0.05). نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش، یادگیرندگان را توانمند می سازد تا مسئولیت یادگیری خود را برعهده بگیرند و خود به تولید دانش ، تفکر، نشر دانش بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of instructional design based of social networking in learner Production of knowledge

نویسندگان [English]

  • leila cheraghmollaei 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Gholamreza Sarami 3
  • Alireza Ansari 4
چکیده [English]

The aim of the present study is designing Instructional Design based on virtual social networks and then investigate it’s effect in Learners' knowledge Production.This reseach is A quasi-experimental design post-test with single group. After studying and designing Instructional design, 31 students for a semester were trained using this method. The Content produced by students in The social network is investigated by William Rummy’s method of content analysis technique. The results showed that learners were actively involved in the production of knowledge (Involvement coefficient=0/97). The results of analysis of variance with repeated measures showed that this difference was statistically significant (P> 0.05).Finally The results of this study indicate that use of social networking in education, enables learners to take responsibility for their own learning And engage in the production of knowledge, thought and knowledge dissemination.The results showed that learners were actively involved in the production of knowledge Key word: Social networking, education, active learning, content analysis, knowledge production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: networking
  • education
  • active learning
  • production of knowledge
حقانی‌‌، فریبا و آذربرزین، مهرداد (1390) یادگیری فعال، راهکاری جهت کاهش فاصله تئوری تا عمل در آموزش بالینی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،جلد 11، شماره 9.
دلاور، علی (1381) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ یازدهم.
فراستخواه، مقصود (1390) انگاره ای از برنامه درسی آینده با ‌تأکید بر رهیافت نظریه کنشگر- شبکۀ، همایش تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 90.
فردانش، هاشم(1381) طبقه بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، www.sid.ir
فردانش، هاشم و شیخی فینی، علی اکبر (1381) درآمدی بر سازنده‌گرایی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال دوازدهم، شماره 42، تابستان 1381.
معروفی، یحیی.، یوسف زاده، محمدرضا (1389) تحلیل محتوا در علوم انسانی (ویرایش دوم)، همدان:سپهر دانش.
Barbour, M., and C. Plough.) 2009(. Social networking in cyberschooling: Helping to make online learning less isolating. TechTrends,53, no. 4: 56_60.
Barak, M., Lipson, A., and Lerman, S. (2006). Wireless laptops as means for promoting active learning in large lecture halls, Journal of research on technology in education, Vol. 38, No. 3, pp. 245-263.
Chapman, B. S. (2001), Emphasizing concepts and reasoning skills in introductory college molecular cell biology, International Journal of Science Education, Vol. 23, No. 11, pp. 1157-1176.
Conole, Grainne & Culver, Juliette. (2009). Cloudworks: Social networking for learning design. Australasian. Journal of Educational Technology, 25(5), pp. 763–782.
Conole, G. (2008). Capturing practice: The role of mediating artefacts in learning design. In L.Lockyer, S. Bennett, S. Agostinho & B. Harper (Eds), Handbook of research on learning designand learning objects: Issues, applications and technologies (pp. 187-207). Hersey PA: IGI Global.
Dabbagh, N. and Kitsantas, K.,) 2005(. Using web-based pedagogical tools as scaffolds for self-regulated learning.Instructional Science, 33 (5–6), 513–540.
Dewey, K.F. & Meyer, S. J. (2000). Active learning in introductory climatology, Journal of College Science Teaching, Vol. 29, pp. 265-271.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students' use of online social network sites. Journal ofComputer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.
Fischer, F., & Mandl, H. (2005). Knowledge convergence in computer-supported collaborative learning: the role of external representation tools. Journal of the Learning Sciences, 14(3), 405–441.
Gunawardena, C.N., M.B. Hermans, D. Sanchez, C. Richmond, M. Bohley, and R. Tuttle.) 2009(. A theoretical framework for building online communities of practice with social networking tools. Educational Media International, 46, no. 1: 3_16.
Garrison, D.R. and Kanuka, H., )2004(. Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education. The Internet and Higher Education, 7 (2), 95–105.
Greene, J.A., and Azevedo, R., )2007(. Adolescents’ use of self-regulatory processes and their relation to qualitative mental model shifts while using hypermedia. Journal ofEducational Computing Research, 36 (2), 125–148.
Hung,H,T & Yuen,S.C.Y (2010): Educational use of social networking technology in higher education, Teaching in Higher Education, 15:6, 703-714
Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior, 26, 1237–1245.
Lee, J. K., & Lee, W. K. (2008). The relationship of e-learner’s self-regulatory efficacy and perception of e-learning environmental quality. Computers in Human Behavior, 24(1), 32–47.
Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Teens, privacy & online social networks: How teens manage their online identities and personal information in the age of MySpace. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
Li, K.C., Tsai, Y.T., & Tsai, C.K., )2008..( Toward development of distance learning environment in the grid. International Journal of Distance Education Technologies,6 (3), 45–57.
Liu, C.C., Tao, S.Y., and Nee, J.N., )2008(. Bridging the gap between students and computers: supporting activity awareness for network collaborative learning with GSM network. Behaviour & InformationTechnology, 27 (2), 127–137.
Mason, R., and F. Rennie. )2007(. Using Web 2.0 for learning in the community. The Internet and Higher Education,10, no. 3: 196_203.
Niemi, H. (2002), Active learning--a cultural change needed in teacher education and schools, Teaching and Teacher Education, Vol. 18, pp.763-780.
Oliver-Hoyo, M. T., Allen, D., Hunt, W. F., Hutson, J., and Pitts, A. (2004), Effects of an active learning environment: Teaching innovations at a research institution, Journal of Chemical Education, Vol. 81, No. 3, p. 441.
Rice-Snow, S. F. R. H. (2004), Maintaining a small-group discussion focus whil bringing international issues into the large classroom, Journal of GeoscienceEducation, Vol. 52, No. 3, pp. 260-265.
Rovai, A.P. and Jordan, H.M., )2004(. Blended learning and sense of community: a comparative analysis with traditional and fully online graduate courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, 5 (2). Available from: http://www.irrodl.org/index.php/ irrodl/article/view/192/274 [Accessed 18 October 2008].
Ruiz, J.G., Mintzer, M.J., & Leipzig, R.M.) 2006(. The impact of e-learning in medical education. Academic Medicine, 81 (3), 207–212.
Russo, A., J. Watkins, & S. Groundwater-Smith. )2009(. The impact of social media on informal learning in museums. Educational Media International 46, no. 2: 153_66.
Stern, S. R. (2004). Expressions of identity online: Prominent features and gender differences in adolescents'World WideWeb home pages. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(2), 218–243.
Tsai.C.V, Shen P.D & Tsai.M.C, (2011): Developing an appropriate design of blended learning with web-enabled self-regulated learning to enhance students' learning and thoughts regarding online learning, Behaviour & Information Technology, 30:2, 261-271.
Tu, C., M. Blocher, and J. Ntoruru ).2008(. Integrate Web 2.0 technology to facilitate online professional community: EMI special editing experiences. Educational Media International 45, no. 4: 335_41.
Valkenburg, P. M., Schouten, A. P., & Peter, J. (2005). Adolescents' identity experiments on the Internet. New Media & Society, 7(3), 383–402.
Wang.H,C & Chiu.Y.F;(2011); Assessing e-learning 2.0 system success; Computers & Education 57 ,1790–1800
Wei, Y. & Johnes, J. (2005). Internet tools in teaching quantitative economics: Why gaps between potential and reality? Journal of Further and Higher Education, 29(2), 125-14
Yang, Y.T.C., )2008(. A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: Asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants. Educational Technology Research and Development, 56 (3), 241–264.
Yang, S.C. and Tung, C.J., )2007(. Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23 (1), 79–96.