بررسی مقایسه‌ای میزنوشته‌های مدارس منطقه‌ی شش شهر تهران (مطالعه موردی دو مدرسه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی میزنوشته‌های یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه‌ی پسرانه پرداخته‌ایم. با تحلیل محتوای میزنوشته‌ها سعی در پی بردن به ارزش‌ها و تفکرات دو جنس داشته‌ایم. روش پژوهش پیش رو، تحلیل محتوا بوده‎است. انتخاب مدارس به صورت نمونه‌گیری احتمالی بوده‎است. مطالب و نقاشی‌ها و تخریب میزها فیش برداری شده است و سپس کل آنها بنا به محتوای آنها طبقه‌بندی شدند. در مرحله بعد میزنوشته‌ها را بر اساس جنسیت مقایسه شده اند. نتایج کلی تحقیق عبارت است از: در هر دو مدرسه طبقات مرتبط با جنس مخالف، ناسزا، نام خواننده، تقلب، یادگاری و نام خود فرد وجود داشته است. در مدرسه پسرانه علاوه بر طبقات فوق طبقات ورزشی، کامپیوتری، اجتماعی-مذهبی، کلمات رمزی و نام شهر نیز وجود داشته است. درصد میزان نوشته‌های فوق در مدارس متفاوت می‌باشد. در مدرسه‌ی پسرانه اعمال وندالیستی به میزان زیادی بیشتر بوده‎است، در حالی که مدرسه‌ی دخترانه نقاشی روی میز بیشتر بوده  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of the schools graffiti

نویسندگان [English]

  • banafsheh aghayeeabianeh 1
  • abdol hossein kalantari 2
چکیده [English]

In this article we studied the graffiti of schools. By content analysis we tried to understand the thoughts and values of both genders. The method of this research was content analysis. A boy’s school and a girl’s school were chosen by probability sampling. In next step, we took notes of the inscriptions and paintings of the desks. Finally, we categorized them based on their content and meaning and compared them based on gender. Four categories were the same in both schools: categories with the words and paintings related to opposite sex, insulting words, remembrance, and the names of the desk owners. In addition to these categories the categories of sport, computer, social and religious, secret words, and the names of cities existed in a boy’s school. The quantity of the written things was different in the schools. In boys school vandalism was more and in girls school paintings were more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school
  • vandalism
  • juvenile
  • Gender
آزمون، جواد.، مظفری، امیر احمد و هادوی، فریده ( 1389).« مقایسۀ ادارک دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی از تربیت بدنی و ورزش مدرسه‌ای»، فصلنامۀ المپیک،(3) 95-108.

احمدی، خدابخش.، حبیبی، مهدی.، سوری، فاطمه.،  بیگدلی، زهرا و نبی‌پور اشرفی، مهدی (1387). «مقایسه آسیب‌پذیر ی فرهنگی و اجتماعی دختران و پسران». مجلۀ علوم رفتاری، 2، (3): 221-230.

انیسی، جعفر.،  سلیمی، حسین.، رئیسی، فاطمه و نیکنام، فاطمه( 1386). بررسی مشکلات رفتاری نوجوانان، مجله علوم رفتاری، شمارۀ 2، دورۀ یک: 163-170.

بهاری، سیف الله( 1356). تجزیه و تحلیلی از عوامل ایجاد مشکل برای نوجوانان و جوانان ایرانی در عصر حاضر. نشریه زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، تبریز.

پناهی، علی احمد( 1386). مهمترین آسیب‌های جنسی دوران نوجوانی و راهکارهای پیشگیری و درمان. مجله معرفت، شماره 112: 29-54.

حسن زاده، رمضان( 1379). بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانش‌آموزان دوره متوسطه استان‌های مازندران و گلستان. دانش و پژوهش، خوراسگان (اصفهان).

حقگو، آزاده( 1384). بررسی و تحلیل انسان شناختی میزنوشته‌ها با ‌تأکید بر جنسیّت (مطالعه مورد: میزنوشته‌های کلاسهای درسی دانشکده علوم اجتماعی). پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

حیدری، اسلام و مهربان پارسامهر(1390) بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر وندالیسم (مطالعه موردی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز). جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 3: 207-229.

ذکایی، محمدسعید، و آیت‌الله میرزایی(1384). پسرهای جوان و ارزش‌های مردانگی: (پژوهشی در بین دانش‌آموزان متوسطۀ شهر تهران). مجله جامعه‌شناسی ایران، دورۀ ششم‌‌، شمارۀ سه.

رحیمی، مریم(1392). بررسی رابطه بین هوش معنوی دانش‌آموزان و گرایش آن‌ها به گروههای تخدیری و شیطان‌پرستی (مطالعه موردی مقطع متوسطه استان چهار محال بختیاری)." فصلنامهدانشانتظامیچهارمحالوبختیاری، سال اول،  شماره دوم.

زمانی، فریبا( 1383). تفاوت تبعیض جنسی و جنسیّتی و تأثیر آن در تحولات اجتماعی." نشریه علوم انسانی، شماره 70.

فتحی، سروش( 1389). تبیین جامعه‌شناسی مشارکت ورزشی دانشجویان، پژوهشنامهعلوماجتماعی. سال سوم، شماره چهارم.

سیدابراهیم، سیدمحمود( 1383). بررسی خلاقیت‌های فردی در میزنوشته‌های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

عبدالهیان، حمید( 1383). نسلها و نگرش‌های جنسیّتی: سنجش آگاهی از تعارض در نگرش‌های جنسیّتی. نشریه علوم انسانی، شماره 10.

غلام رضا کاشی، محمد جواد( 1385). دیوارنوشته‌های انقلاب. اطلاع رسانی و کتابداری، تهران.

فکوهی، ناصر( 1383). انسان شناسی شهری. تهران: نی.

کردلو، منیره( 1388). ارتباط دانش‌آموزان با جنس مقابل. مشاروه مدرسه، دوره 4، شماره 3: 32-37.

محسنیان راد، مهدی( 1369). بررسی دیوارنوشته‌های دوران انقلاب. تهران: اطلاع رسانی و کتابداری.

محسنی تبریزی، علی رضا( 1379). مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته‌های یک تحقیق. نشریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، شماره 16.

مقصودی، سوده و بنی فاطمه، زهرا( 1383). تحلیل دیوارنویسی‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.

میرزایی، خلیل، و برغمدی، هادی( 1389). رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن." فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 34.

میرفردی، اصغر.، احمدی، سیروس و زهره، نیکخواه(‌1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج. جامعه‌شناسی کاربردی، شماره سوم: 185-206.

مظفری، امیر احمد.، و کلاته آهنی، کامیار.، شجیع، امیررضا و هادوی، فریده( 1389). "توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران. المپیک، شماره 49: 69-82.

نصرتی، روح الله(1383). دیوارنوشته‌ها و مقاومت در زندگی روزمره. جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

نفر، نرگس( 1386).« نوجوانی»، مجله رشد معلم، شماره 213.

Bartollas, C).2006(. Juvenile delinquency.  Boston: Allyn and bacon.

Bell, J.)2005(. Doing research. Berkshire: Open University press.

Cohen, S. 1968. “The politics of vandalism.” new society, vol. 12, No. 324: 91-123.

Cohen, s.)1973(. “Property destruction: motives and meanings.” Architectural press.

Dawson, C. )2002(. Practical research methods. Oxford: how to books.

Devlin, Ann Sloan.) 2007(. “Vandalism in College Residence Halls: The Picture from Archival Data.” Environmental design research association, 38th annual conference: 79-84.

Flick, U. and V kardorff and I Steinke. )2004(. A companion to qualitative research. Translated by Bryan Jenner. London: sage publication.

Given, L. )2008(. The sage encyclopedia of qualitative research method. London: sage publication.

Gutierrez, Filomin C and Donald J Shoemaker. )2008(. “Self-Reported Delinquency of High School Students in Metro Manila: Gender and Social Class.” Youth and the society, vol. 40, No. 1: pp. 55-85.

Jacobs, M and N Jacobs. )2005(. The Blackwell companion to the sociology of culture. Malden: Blackwell Publishing.

L.A.Visano. )1998(. Crime and culture. Toronto: Canadian scholars press.

Mousa Mahasneh, Ameen Mohammed., Nor, Sharifah Md., Aroff, Abdul Rahman bin Md., Abdullah, Nur Surayyah M., Abu Samah, Bahaman., AND  Mousa Mahasneh, Ahmad Mohammed. (2011). Characterizing Misbehaviour among Jordanian High School Students. Asian Social Science, Vol. 7, No. 12.

Muncie, J. (2001). Youth and crime. London: Sage publication.

Neil J. Salkind. (2006). Encyclopedia of human development. Thousand Oaks: Sage publication.

Sellin, T. (1938). Culture, conflict and crime. New York: social science research council.

Tompson, W and J Hicky. (2010). Society in focus an introduction to sociology. Boston: Allyn and bacon.

Ulin, P and E Robinson and E Tolly. (2005). Qualitative methods in public health. San Francisco: Jossy-bass.