رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی - تحصیلی: نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی (رویکرد رویدادهای واسطه‌ای اخلاقی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی ـ تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تشکیل دادند. از میان آن‌ها 357 نفر به شیوه نمونه‌گیری سهل‌الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های اخلاق تحصیلی (4 سؤال)، عدالت و بی‌عدالتی آموزشی (هر یک 14 سؤال) و پرسشنامه رفتارهای مدنی ـ تحصیلی (21 سؤال) بودند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واسطه‌ای تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد که: اخلاق تحصیلی واسطه کامل رابطه عدالت آموزشی با پای‌بندی به قواعد و یاری‌رسانی و مشارکت است (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational justice and civic-academic behaviors: the mediating role of academic ethics

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar
  • Zahra Javadian
  • Zohreh Esmailian Ardestani
چکیده [English]

To explore the relationship between educational justice and civic-academic behaviors, and the mediating role of academic ethics, a group of 357 easily accessible university students were given a questionnaire containing 39 questions: 4 on academic ethics, 14 on educational justice, and 21 on civic-academic behaviors. The correlational analysis of the collected data shows that through academic ethics, educational justice is highly correlated with commitment to rules and cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic ethics; educational justice; civic
  • academic behaviors