نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان بود. نمونه آماری 365 دانشجوی کارشناسی بود که به صورت تصادفی ساده از دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه هیجانات خودآگاه، مقیاس تعلل‌ورزی و شاخص ارزیابی شخصی جمع آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد شرم، گناه، برون‌سازی و غرور با عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی معنا‌داری دارند. همچنین تعلل‌ورزی با اعتماد به نفس تحصیلی رابطه منفی معناداری داشت، اما بین بی‌تفاوتی و تعلل‌ورزی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری به‌دست نیامد. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی حدود 9 درصد از عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می‌کنند، در صورتی که هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی فقط 8 درصد از اعتماد به‌نفس تحصیلی دانشجویان را تبیین کردند. از یافته‌ها می‌توان برای راهنمایی دانشجویان در زمینه آموزش و خدمات مشاوره‌ای استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-conscious emotions and procrastination as predictors of academic self-confidence in university students

چکیده [English]

TO explore the relationship between self-conscious emotions, procrastination, and academic self-confidence and achievement, a sample of 365 undergraduates was randomly selected from among all students of one university. Analysis of the data collected using a questionnaire, showed that academic achievement has a significant correlation with shame, guilt, and selfishness. A negative correlation was seen between procrastination and academic self-confidence. Close to 9% of the variance in academic achievement is explained by self-conscious emotions, whereas the procrastination factor, along self-conscious emotions account for only 8% of academic self-confidence. The results can be used in counseling students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • conscious emotions
  • Procrastination
  • Academic Achievement
  • confidence