نویسنده = Mohamad Javadipour
نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی

دوره 3، شماره 3، مهر 1386، صفحه 119-135

10.22051/jontoe.2007.315

محمد جوادی پور؛ مجید علی عسگری؛ علیرضا کیامنش؛ محمد خبیری