گزارش سه ماهه تابستان 98 فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

گزارش سه ماهه تابستان 98 فصلنامه علمی اندیشه‌های نوین تربیتی

(بازه زمانی 1/4/98الی30/6/98)

120

تعداد مقالات دریافت‌شده

15

تعداد مقالات پذیرفته‌شده

75

تعداد مقالات رد‌شده

25

تعداد مقالات در دست داوری

12

تعداد مقالات ارسال شده به نویسنده برای بازنگری

4

تعداد مقالات بازپس گرفته شده

تقریباً پنج ماه

میانگین زمان انتظار پذیرش بعد از پرداخت هزینه اولیه

تقریباً شش ماه

میانگین زمان انتظار از پذیرش تا چاپ